Skriv sökord

Skrivelse från Sparbankernas Riksförbund till Justitiedepartementet och Finansdepartementet

Opinion
tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Senast uppdaterad: 13 januari, 2022

Tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Under våren 2020, i samband med den första vågen av coronasmitta antog riksdagen en lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Efter en förlängning av giltighetstiden upphörde lagen att gälla vid utgången av 2021.

Lagen möjliggjorde för Förbundets 58 medlemsbanker att under 2020 och 2021 genomföra Sparbanksstämmor bl a med digitala medel och därigenom undvika den risk för smitta som stämmor med fysisk närvaro annars hade medfört.

Smittspridningen i landet är enligt myndighetsuppgifter nu större än någonsin under pandemin. Detta har föranlett regeringen att skärpa och införa nya restriktioner för allmänheten. Något återinförande av de tillfälliga undantagen för genomförandet av stämmor har dock inte annonserats, såvitt känt för Förbundet.

Förbundet vill mot denna bakgrund uppmana regeringen att vidta åtgärder för återinförande av tillfällig lagstiftning, som underlättar genomförandet av stämmor under 2022. Det behov som låg till grund för lagens införande består alltjämt och har enligt Förbundets uppfattning ytterligare accentuerats.

Stockholm 2022-01-13
Sparbankernas Riksförbund

Ewa Andersen                  Bengt Nordström
Vd

Hemsida > Sparbankernas Riksförbund

Dela sidan: