Skriv sökord

SIMPT, Svenska institutet mot penningtvätt

Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, har bildats av sju bransch- organisationer inom den finansiella sektorn. Syftet med Simpt är att ta fram vägledning för de finansiella företagens tolkning och tillämpning av reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, bildades 2016 av branschorganisationer inom den finansiella sektorn. I samarbetet deltar Finansbolagens Förening, Fondbolagens förening, Sparbankernas Riksförbund, Svensk Försäkring, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen och Svenska försäkringsförmedlares förening.

Vägledningen tas fram av branschorganisationerna och deras medlemsföretag. Den utgår från medlemsföretagens behov av vägledning och är inte avsedd att vara heltäckande. Vägledningen ersätter inte lagar, föreskrifter och andra rättskällor. Dessa måste alltid beaktas och tillämpas i förekommande fall.

Vägledningen är inte bindande. Varje företag avgör, utifrån sina förutsättningar, om och i vilken omfattning som vägledningen tillämpas i verksamheten. Den som använder vägledningen måste alltid göra bedömningen om vägledningen är tillämplig i det enskilda fallet. Simpt kan inte ta ansvar för enskildas tillämpning av vägledningen.

Målet är att kodifiera och skapa branschpraxis samt att etablera god sed på området. Avsikten är att branschen ska beakta och kunna förlita sig på vägledningen.

Vägledningen tas fram löpande inom avgränsade områden och växer därmed fram gradvis inom ramen för en fortgående process. Strukturen i vägledningen utgår från två huvudsakliga delar. Den ena delen innehåller grundläggande beskrivningar av vad som krävs enligt penningtvättsregelverket, med vissa inslag av praktisk vägledning. Den andra delen är praktiskt inriktad och omfattar beskrivningar av hur regelverket tolkas och tillämpas av företagen. Beroende på frågornas karaktär har den delen antingen verksamhetsspecifik eller branschgemensam inriktning.

Vägledningen har varit föremål för öppen konsultation och dess förenlighet med gällande rätt bedömts av Simpts redaktionsråd.

Läs mer på simpt.se