Skriv sökord

Om Sparbankerna

Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för 58 Sparbanker och 24 ägarstiftelser. Förbundets uppgift är att tillvarata sina medlemmars intressen. Sparbankerna är lokaliserade till verksamhetsområden vitt spridda över Sverige.

Tillsammans utgör landets Sparbanker en betydande del av den finansiella infrastrukturen utanför storstäderna. Förbundet på Vasagatan 11 i Stockholm representerar medlemsföretagen gentemot myndigheter och organisationer och är också remissinstans och förhandlingspart i ärenden av betydelse för medlemmarna.

Sparbankerna har samma grundläggande värderingar och arbetar med sin unika affärsmodell utifrån tre grundläggande principer:

  • Den lokala geografiska marknaden och kunderna i fokus
  • Värnandet om långsiktighet och måttligt risktagande i alla finansiella beslut
  • En ägarform utan enskild vinstmaximerande huvudman, där överskottet återförs till bygden

Sparbankernas Riksförbund har som Sparbankernas intresseorganisation även som uppdrag att utveckla och förvalta Sparbankernas samarbete med Swedbank. Samarbetet som är etablerat sedan lång tid tillbaka innefattar gemensamma IT-lösningar, utveckling av nya banktjänster eller regelverkshantering etc.

Mer om Sparbankerna:

Vi & Swedbank

Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan länge haft ett affärsmässigt samarbete. De flesta sparbanker och Swedbank har ett orange mynt med en ek som symbol i logotypen, vilket symboliserar deras samarbete. Detta kan leda till att många lätt kan tro att Swedbank äger sparbankerna vilket inte alls är korrekt, utan det faktiskt är precis tvärtom*. Räknar man samman enskilda sparbankers ägande med lokala sparbanksstiftelser är sparbankerna största ägare i Swedbank.

Vad är en Sparbank?

Sparbank är en helt egen bolagsform med en affärsmodell som tydligt bygger på den lokala förankringen. Sparbankerna är också banktypen som inte bara blir till nyckelaktörer för kapitalförsörjning på sina verksamhetsorter – utan i förlängningen där även fungerar som katalysatorer för samhällsutvecklingen i stort.

Din lokala Sparbank – så fungerar den

Sparbankerna regleras av Sparbankslagen (1987:619). I den framgår bland annat vilka styrande organ som ska finnas och hur de ska väljas. Några av de unika inslagen i Sparbankslagen är systemet med huvudmän – en faktor som starkt bidrar till den lokala förankringen och känslan av närproducerad bank.