Skriv sökord

Guldeken

Stiftelsen Guldeken är en resultatandelsstiftelse för anställda i Sparbanker och för anställda i tidigare Sparbanken Sverige.
Nya årsavsättningar till stiftelsen sker fortsatt av de allra flesta Sparbanker.
Genom årliga avsättningar får du som anställd i sparbank del i resultatet som du bidragit till att åstadkomma.

Aktuellt andelsvärde

Aktuell andelskurs publiceras den 20:e varje månad avstämt per den sista dagen månaden före, med undantag för kursen i juli som ej rapporteras.
Utskiftning till de som enligt regelverket är berättigade, sker sista bankdagen i april månad. Andelarnas värde vid utskiftningen beräknas per 31 mars.
Per den 2020-12-31 utgjorde aktier i Swedbank AB (publ) ca 9 % av den förvaltade portföljens totala värde.
För mer information kring förvaltningen se gärna stiftelsens årsredovisningar.

Ålderspension

I Guldeken kategoriseras man som ålderspensionär när man fyller 65 år.
Ålderspensionär har möjlighet att lyfta samtliga andelar året efter att andelsägaren erhållit ålderspension. Andelsägaren erhåller i augusti detta år förfrågan om utbetalning.
Om utbetalning inte begärs kvarstår andelarna och femårsregeln (huvudregeln) fortsätter att tillämpas. Utbetalning sker sista bankdagen i oktober.
Om man erhåller andelar efter man fyllt 65 år så utbetalas dessa enligt huvudregeln.

Dödsbo

Samtliga andelar utbetalas året efter dödsfallet och utbetalning sker sista bankdagen i oktober. Utbetalning sker direkt till dödsboet.
Vi rekommenderar att man behåller den avlidnes sus-anslutna konto till dess att utbetalning sker.