Skriv sökord

Guldeken

Stiftelsen Guldeken är en resultatandelsstiftelse för anställda i Sparbanker och för anställda i tidigare Sparbanken Sverige.
Nya årsavsättningar till stiftelsen sker fortsatt av de allra flesta Sparbanker.
Genom årliga avsättningar får du som anställd i sparbank del i resultatet som du bidragit till att åstadkomma.

Viktig information till Dig som är destinatär i Stiftelsen Guldeken

Under 2022 kommer Guldeken att byta leverantör av stiftelseadministration från Swedbank Stiftelsetjänster till PRI Stiftelsetjänster. Skiftet kommer att genomföras under Q4 om allt går som det ska. Du kommer då som andelsägare att få ett brev, där du anmodas att logga in på den nya digitala tjänsten.

För dig som destinatär innebär detta en del fördelar:

Bland annat innebär det för dig som andelsägare i Stiftelsen att du kommer att kunna välja att begära utskiftning digitalt och under året dessutom följa dina andelars värdeutveckling digitalt.

Du kommer från 2023 också ha möjligheten att varje år ta ut samtliga ”mogna” andelar, dvs. de som stått inne i minst fem år eller längre. Tidigare har samtliga andelar ”låsts in” i femårsperioder.

Stiftelsens styrelse kommer att återkomma med ytterligare information om den kommande förändringen men fram till årets utskiftning till pensionärer (under Q4) kommer allt att vara som tidigare. Vi kommer självklart att göra allt vi kan för att övergången inte ska skapa några problem för dig som andelsägare.

PRI Stiftelsetjänster är Sveriges ledande aktör inom området stiftelseadministration och har liknande uppdrag från de flesta av landets storbanker och flera stora börsbolag, med motsvarande behov. Man har också under senaste åren varit med och framgångsrikt migrerat in många av dessa aktörers stiftelsers administration.

Har du några frågor kring detta ber vi dig kontakta Anders Thorson, verkställande tjänsteman i Stiftelsen Guldeken på tfn 070-302 5922 eller med fördel på mejl anders.thorson@sparbankerna.se

Aktuellt andelsvärde

Aktuell andelskurs publiceras den 20:e varje månad avstämt per den sista dagen månaden före, med undantag för kursen i juli som ej rapporteras.
Utskiftning till de som enligt regelverket är berättigade, sker sista bankdagen i april månad. Andelarnas värde vid utskiftningen beräknas per 31 mars.
Per den 2020-12-31 utgjorde aktier i Swedbank AB (publ) ca 9 % av den förvaltade portföljens totala värde.
För mer information kring förvaltningen se gärna stiftelsens årsredovisningar.

Ålderspension

I Guldeken kategoriseras man som ålderspensionär när man fyller 65 år.
Ålderspensionär har möjlighet att lyfta samtliga andelar året efter att andelsägaren erhållit ålderspension. Andelsägaren erhåller i augusti detta år förfrågan om utbetalning.
Om utbetalning inte begärs kvarstår andelarna och femårsregeln (huvudregeln) fortsätter att tillämpas. Utbetalning sker sista bankdagen i oktober.
Om man erhåller andelar efter man fyllt 65 år så utbetalas dessa enligt huvudregeln.

Dödsbo

Samtliga andelar utbetalas året efter dödsfallet och utbetalning sker sista bankdagen i oktober. Utbetalning sker direkt till dödsboet. Eftersom Guldeken byter stiftelseadministration under 2022, har utbetalningar till dödsbon genomförts per 2022-04-29
Vi rekommenderar att man behåller den avlidnes sus-anslutna konto till dess att utbetalning sker.