Skriv sökord

Guldeken

Stiftelsen Guldeken är en resultatandelsstiftelse för anställda i Sparbanker och för anställda i tidigare Sparbanken Sverige.
Nya årsavsättningar till stiftelsen sker fortsatt av de allra flesta Sparbanker.
Genom årliga avsättningar får du som anställd i sparbank del i resultatet som du bidragit till att åstadkomma.

Viktig information till Dig som är andelsägare i Stiftelsen Guldeken

Guldeken har bytt leverantör av stiftelseadministration från Swedbank Stiftelsetjänster till PRI Stiftelsetjänster.  Du som är andelsägare ska före årsskiftet 2022/2023  ha fått ett brev, med information om hur du kan logga in på den nya digitala tjänsten.

För dig som andelsägare innebär byte till ny leverantör en del fördelar:

Du kommer hädanefter att kunna välja att begära utskiftning digitalt och under året dessutom följa dina andelars värdeutveckling digitalt.

Du kommer från 2023 också ha möjligheten att varje år ta ut samtliga ”mogna” andelar, dvs. de som stått inne i minst fem år eller längre. Tidigare har samtliga andelar ”låsts in” i femårsperioder.

Inför utskiftning 2023 innebär bytet av leverantör även att inlåsningen av omogna andelar blir ett år kortare, vilket innebär att du som har andelar för utskiftning kan göra anspråk på dessa för avsättningar från både 2018 och 2019, vilka hos PRI heter fond 2019 och 2020.

PRI Stiftelsetjänster är Sveriges ledande aktör inom området stiftelseadministration och har liknande uppdrag från de flesta av landets storbanker och flera stora börsbolag, med motsvarande behov.

Har du några frågor kring detta ber vi dig kontakta Carina Rydholm verkställande tjänsteman i Stiftelsen Guldeken på tfn 0722-23 20 80 eller med fördel på mejl carina.rydholm@outlook.com

Aktuellt andelsvärde

Aktuell andelskurs publiceras normalt runt den 20:e varje månad, avstämt per den sista dagen månaden före – med undantag för kursen i juli som ej rapporteras.
Utskiftning till de som enligt regelverket är berättigade, sker sista bankdagen i april månad. Andelarnas värde vid utskiftningen beräknas per 31 mars.
Per den 2020-12-31 utgjorde aktier i Swedbank AB (publ) ca 9 % av den förvaltade portföljens totala värde.
För mer information kring förvaltningen se gärna stiftelsens årsredovisningar.

Ålderspension

I Guldeken kategoriseras man som ålderspensionär när man fyller 65 år.
Ålderspensionär har möjlighet att lyfta samtliga andelar året efter att andelsägaren erhållit ålderspension. Andelsägaren erhåller i augusti detta år förfrågan om utbetalning.
Om utbetalning inte begärs kvarstår andelarna och femårsregeln (huvudregeln) fortsätter att tillämpas på de andelar som stått inne kortare tid än fem (5) år. Utbetalning sker sista bankdagen i oktober.
Om man erhåller andelar efter man fyllt 65 år så utbetalas dessa enligt huvudregeln.

Dödsbo

Samtliga andelar utbetalas året efter dödsfallet och utbetalning sker sista bankdagen i oktober. Utbetalning sker direkt till dödsboet. Eftersom Guldeken byter stiftelseadministration under 2022, har utbetalningar till dödsbon genomförts vid ett extra tillfälle per 2022-04-29
Vi rekommenderar att man behåller den avlidnes sus-anslutna konto till dess att utbetalning sker.