Skriv sökord

Om Guldeken

Konstruktion/Avsättning

Avsättning och regler för beräkning av avsättningens storlek bestäms av respektive bank (arbetsgivare). Det insatta beloppet för varje anställd omräknas till visst antal andelar i Stiftelsens totala förmögenhet. Andelsägare erhåller årsbesked utvisande ev. ny årsavsättning samt andelsägarens samlade andelar i Stiftelsen. Årsbeskedet skickas ut under september/oktober.


Utbetalningsregler

Huvudregel

Avsatta medel kan enligt huvudregeln lyftas efter 5 års fondering (fria andelar). Andelsägare har då möjlighet att låta andelarna stå inne ytterligare 5 år (omfondering) innan de åter kan lyftas. Denna omfondering av ett års andelar kan sedan återupprepas var femte år (huvudregeln).

Andelsägaren får ett brev i mitten av februari det år denne har fria andelar (andelar som varit fonderade i 5 år och/eller tidigare omfonderade andelar som stått inne 5 år) med förfrågan om utbetalning önskas. Andelsägaren kan få alla de fria andelarna utbetalda alt en del av dessa, dock minst 10 st.

De andelar som inte tas ut omfonderas i ytterligare en femårsperiod. Utbetalning av andelar sker sista bankdagen i april.

Ålderspension

Ålderspensionär har möjlighet att lyfta samtliga andelar året efter att andelsägaren erhållit ålderspension. Andelsägaren erhåller i augusti detta år förfrågan om utbetalning.

Om utbetalning inte begärs kvarstår andelarna och femårsregeln (huvudregeln) fortsätter att tillämpas. Utbetalning sker sista bankdagen i oktober.

Sjukersättning

Vid icke tidsbegränsad sjukersättning har andelsägare möjlighet att lyfta samtliga andelar året efter att andelsägaren erhållit sjukersättning. Arbetsgivaren ska meddela Stiftelsen när anställd erhållit angiven sjukersättning. Stiftelsen tillskriver andelsägaren i augusti med förfrågan om utbetalning önskas.

Om utbetalning inte begärs kvarstår andelarna och femårsregeln (huvudregeln) fortsätter att tillämpas. Utbetalning sker sista bankdagen i oktober.

Avtalspensionär

Den som slutar med avtalspension har möjlighet att året efter att avtalspensionen erhållits ta ut de andelar som varit fonderade i minst tre kalenderår. För nyare andelar gäller femårsregeln (huvudregeln). Arbetsgivaren ska meddela Stiftelsen när anställd erhållit avtalspension. Stiftelsen tillskriver andelsägaren i augusti med förfrågan om utbetalning önskas.

Om utbetalning inte begärs kvarstår andelarna och femårsregeln (huvudregeln) fortsätter att tillämpas. Utbetalning sker sista bankdagen i oktober.

Dödsbo

Samtliga andelar utbetalas året efter dödsfallet och utbetalning sker sista bankdagen i oktober. Utbetalning sker vanligtvis direkt till dödsboet men kan även ske till den som kan bevisa att han/hon företräder dödsboet.

Eftersom Guldeken byter stiftelseadministration under 2022, har andelar till dödsbo betalats ut per 2022-04-29


Beskattning

Inkomstbeskattning

Vid utbetalningen från Stiftelsen beskattas andelsägaren som om utbetalningen utgjorde vanlig löneinkomst. Arbetsgivarens årsavsättning till Stiftelsen föranleder ingen beskattning hos andelsägaren.
Vid utbetalning avdras från värdet källskatt motsvarande 30 %. För att Stiftelsen ska dra lägre skatt ska beslut om skattejämkning inlämnas till Stiftelsen. Det måste framgå av jämkningsbeslutet att utbetalningen gäller utbetalning från Stiftelsen Guldeken.

Stiftelsen lämnar kontrolluppgift till andelsägare och skatteverket. Om utbetalning sker i anledning av dödsfall är dödsboet skatteskyldigt och erhåller kontrolluppgiften.

Löneskatt

Arbetsgivaren betalar löneskatt på varje ny avsättning till stiftelsen.

Förmögenhetsskatt

Andelsägares värde är inte föremål för förmögenhetsbeskattning.

Pensionsgrundande

Erhållen utbetalning från Stiftelsen är inte pensionsgrundande.


Civilrättsliga regler

Utmätning

Andelarna kan inte utmätas för andelsägaren skulder.

Överlåtelse

Andelarna kan inte överlåtas till annan (exempelvis gåva, bodelning).Vid dödsfall utbetalas alla andelar till dödsboet. Värdet av andelarna ska tas upp i bouppteckningen som en tillgång med hänsyn till latent skatteskuld. Stiftelsen Guldeken utfärdar värdeintyg på andelarna per dödsdagen som sänds till dödsboet.

Bodelning

Vid bodelning i anledning av äktenskapsskillnad ska andelarna, efter hänsyn till latent skatteskuld och nuvärdesberäkning, antagligen tas upp som giftorättsgods tillhörigt andelsägaren. Vid lottläggning ska andelarna läggas till andelsägaren. Överlåtelse av andelarna kan inte ske. Det kan eventuellt hävdas att andelarna inte ska ingå i bodelningen. Frågan är dock inte prövad i rättspraxis vad gäller andelar i Stiftelsen Guldeken. Bodelning i samboförhållande ska andelarna/värdet inte ingå.


Guldeken styrelse

Stiftelsen förvaltas av en styrelse som utses av styrelsen i Sparbankers Riksförbund (SR) (4 ledamöter) samt av Sparbankernas Intresseklubb i Finansförbundet (3 ledamöter) och av Finansförbundets Koncernklubb i Swedbank (1 ledamot). Sparbankernas Intresseklubb utser en av sina ledamöter till ordförande i styrelsen.

Styrelsen, utsedda av SR, består för närvarande av

 • Carina Rydholm, styrelseledamot, Sparbanken Vimmerby AB
 • Fredrik Blad, VD, Sparbanken Lidköping
 • Mikael Gustafsson, VD, Orusts Sparbank
 • Christer Björk, HR-ansvarig, Bergslagens Sparbank AB

Utsedda av Sparbankernas Intresseklubb

 • Thomas Larsson, ordförande, Sparbanken i Karlshamn
 • Peter Helmuthsson, Sparbanken Skåne AB
 • Bengt-Anders Sjöblom, Sparbanken Alingsås AB

Utsedd av Koncernklubb i Swedbank

 • Gun Österberg, Swedbank AB

Revisorer utsedda av SR

 • Gunilla Wernelind, KPMG
 • Gunilla Stenvall, suppleant, KPMG

Revisorer utsedda av Sparbankernas Intresseklubb

 • Katarina Jansson, Sparbanken i Enköping
 • Eva Nordlund, suppleant, Sparbanken Nord

Kort information om börsåret 2021

Vi kan se tillbaka på ett makalöst börsår 2021 och Stiftelsen Guldekens innehav har utvecklats väl i relation till den riskbegränsning som ligger i de direktiv som lämnats till stiftelsens förvaltare.

Grundläggande i dessa direktiv är att förvaltarna ska investera i 60 % aktier och 40 % räntor med en möjlighet att väga om dessa +-20 procentenheter. Alternativa placeringar tillåts också men endast till en begränsad nivå.

Swedbank Robur är diskretionär huvudförvaltare och Indecap AB förvaltar en mindre del av den totala förmögenheten även det diskretionärt. Ett innehav i aktier i Swedbank AB ligger utanför förvaltarnas ansvar, utan ligger istället direkt under stiftelsestyrelsens ansvar. Innehavet uppgår till 979 438 aktier med ett värde per 2021-12-31 på ca 178 Mkr.

Tillgångarna i Stiftelsen Guldeken har under 2021 totalt ökat med 17,1 %. Inbetalningarna från sparbankerna uppgick 2021 till ca 73 mkr och utbetalningar till andelsägarna uppgick samma år till ca 135 mkr. De totala tillgångarna uppgick vid årsskiftet till ca 2,2 miljarder kr.