Skriv sökord

Om förbundet

Sparbankernas Riksförbunds personal 2023

Sparbankernas Riksförbund är en branschorganisation för 57 Sparbanker och 25 Sparbanksstiftelser. Förbundet som bildades 1985, representerar medlemmarna gentemot myndigheter och organisationer och är också remissinstans och förhandlingspart i ärenden av betydelse för medlemsbankerna.

Det här gör vi på Förbundet

Sparbankernas Riksförbunds kärnverksamhet är att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och främja deras gemensamma bästa. Förbundet har som mål att på olika sätt och med olika medel stärka Sparbankernas konkurrenskraft

Bevaka och påverka

Utvcklingen inom olika regelverk, vad som händer i politiken och på marknaden har betydelse för våra medlemmar. Därför är omvärldsbevakning och påverkansarbete en viktig arbetsuppgift för oss. Förbundet är remissinstans för frågor som påverkar Sparbanker på något sätt.
Läs Sparbankernas Riksförbunds svar på olika remisser

Kommunicera och synliggöra

Förbundets kommunikationsarbete sker i olika former, till exempel via möten med politiker och påverkare, remisshantering, pressmeddelanden, debattartiklar, publikationer och närvaro på sociala medier.

Samarbeta och medverka

Att samarbeta med andra och delta i olika nätverk är ett sätt för oss att påverka och driva Sparbanksfrågor.

Sparbankernas Riksförbund är medlem i:

WSBI (The World Savings and Retail Banking Institute​) Förbundets VD är ledamot i WSBI Board of Directors
ESBG (The European Savings and Retail Banking Group) där vi är aktiva i olika kommittéarbeten
IMM (Institutet mot mutor)
SIMPT (Svenska institutet mot penningtvätt)
Nationella nätverket för finansiell folkbildning (tidigare Gilla din ekonomi) – ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om utbildning i ekonomiska och finansiella frågor.

Förbundet samverkar även med Svenska Bankföreningen i en rad frågor.

Utbilda och stödja erfarenhetsutbyte

Förbundet anordnar konferenser, utbildningar och seminarier inom relevanta områden för Sparbankerna, för olika målgrupper och funktioner i Sparbankerna. Dessa tillfällen ger våra medlemmar, förutom kompetensutveckling och information, möjlighet att nätverka och utbyta erfarenheter.

Sammanställa och stödja

Förbundet sammanställer löpande kvartalsvis Sparbankernas ekonomiska resultat för att ge medlemmarna möjlighet att jämföra sina verksamheter med varandra.

Samarbetet med Swedbank

Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan länge ett välutvecklat och affärsmässigt samarbete. Förbundet för medlemmarnas talan i dialogen med Swedbank.

Mer om Swedbanksamarbetet kan du läsa under Vi & Swedbank