Skriv sökord

Vi & Swedbank

Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan länge haft ett affärsmässigt samarbete. De flesta sparbanker och Swedbank har ett orange mynt med en ek som symbol i logotypen, vilket symboliserar deras samarbete. Detta kan leda till att många lätt kan tro att Swedbank äger sparbankerna vilket inte alls är korrekt, utan det faktiskt är precis tvärtom*. Räknar man samman enskilda sparbankers ägande med lokala sparbanksstiftelser är sparbankerna största ägare i Swedbank.

Ägandet
Sparbankerna äger drygt 10 procent av Swedbank och har en stabil och långsiktig ägarposition. Ägandet är även en god aktieplacering som gett en bra utdelning de senaste åren.

För att sparbankerna ska kunna hantera ägaransvaret bildades 2009 Föreningen Sparbanksintressenter i Swedbank. Föreningen bildades av medlemmar i Sparbankernas Riksförbund för att på ett ordnat och affärsmässigt sätt säkerställa och långsiktigt utöva medlemmarnas ägarinflytande och ägaransvar i fråga om Swedbank. Föreningen bytte under 2018 namn till Sparbankernas Ägareförening.

Trots att sparbankerna har en ägarposition i Swedbank är, och ska även fortsättningsvis, Swedbank vara en självständig bank men med värderingar som delas av sparbanksrörelsen, nämligen sund vardagsekonomi för privatpersoner och företag samt med lokal förankring.

Samarbetsavtal
Samarbetet mellan sparbankerna och Swedbank innebär många fördelar för båda parter. Det innebär bland annat stordriftsfördelar vad gäller IT-utveckling och lansering av nya produkter och tjänster. Det bidrar även till ett starkt varumärke tack vare den gemensamma symbolen, sparbankernas höga kundnöjdhet och samhällsengagemang samt ett, i stort, gemensamt marknadsuppträdande.

För sparbankerna innebär samarbetet bland annat att Swedbank är deras clearingbank och tillhandahåller ett brett sortiment av IT-tjänster. Det innebär även att en enskild sparbank kan vara konkurrenskraftig på en lokal marknad samt att sparbankernas kunder ges tillgång till alla Swedbanks kontor. Och, att sparbankerna får tillgång till en rad tjänster och produkter som varje enskild sparbank inte skulle kunna skapa själv.

Swedbank får genom samarbetet rikstäckning i Sverige och kan kalla sig nationell bank. Swedbank får tillgång till sparbankernas kontor, vilket är viktigt för att kunna vara en attraktiv leverantör till rikstäckande företag och organisationer. De får även utökad försäljning av sina produkter då sparbankerna svarar för cirka en tredjedel av försäljningen.

Genom Rikstjänsten kan du få hjälp i hela Sverige
Som kund i en sparbank eller Swedbank kan du få hjälp med vissa bankärenden i Sverige genom Rikstjänsten. Hitta ditt närmaste Swedbank- eller sparbankskontor här.

Vår gemensamma historia
Sparbankernas och Swedbanks gemensamma historia sträcker sig så långt tillbaka som 1942 när Sparbankernas Bank AB bildades. Sparbankernas Bank AB var ett av sparbankernas dotterbolag som skötte den nödvändiga finansiella infrastrukturen. Detta var en startpunkt för samarbetet inom sparbankssfären som pågår än idag, bland annat genom ägandet och samarbetsavtalet med Swedbank. Men det var först 1997 när Sparbanken Sverige och Föreningsbanken gick samman och bildade Föreningssparbanken, nuvarande Swedbank, som samarbetet började likna vad det är idag.

Gemensamma projekt
Ung Ekonomi
Unga Jobb
Ung Företagsamhet (UF)
Lyckoslanten

* Med undantag för de fem bankaktiebolag som är delägda av en eller flera Sparbanksstiftelser och Swedbank.