Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Åtgärder mot matchfixning och olicensierad spelverksamhet

Remisser
ekonomichef sökes, PMFS 2020:3, Remissyttrande, Startlån till förstagångsköpare

Senast uppdaterad: 12 januari, 2022

Sparbankernas Riksförbund (förbundet) har bjudits in att yttra sig om Åtgärder mot matchfixning och olicensierad spelverksamhet

 

Förbundet har följande synpunkter på remissen om Åtgärder mot matchfixning och olicensierad spelverksamhet.

 Förbundet håller med utredningen om att det inte är rimligt att kräva att enskilda betaltjänstleverantörer var för sig ska göra en bedömning av vilka aktörer som vänder sig till den svenska marknaden. Vidare instämmer Förbundet i att en betaltjänstleverantör bryter mot främjandeförbudet om den genomför en betalningsförmedling med kännedom om att betalningen avser otillåtet spel. Detta kräver dock att det införs en underrättelseskyldighet för Spelinspektionen likt den som föreslås. Det är inte tillräckligt att det går att hitta information på Spelinspektionens webbplats om att vissa betalningar ska blockeras. . Snarare behöver Spelinspektionen underrätta betaltjänstleverantörer för att de ska ha en rimlig möjlighet att kunna blockera betalningar. Förbundet anser dock att det inte behöver dröja till besluten vinner laga kraft utan att underrättelsen med fördel kan skickas i samband med Spelinspektionens beslut.

Flera penningtvättsupplägg med spel involverar banker. Förbundet vill därför poängtera vikten av att information om tillvägagångssätt och riskindikatorer även kan behöva komma banker till del för att möjliggöra en bra riskförståelse för alla rapporteringspliktiga. Det anges i utredningen att Sverige verkar ha ett större problem med matchfixning än många andra jämförbara länder. Förbundet ser därför ett värde i att Spelinspektionen och brottsbekämpande myndigheter förmedlar information om potentiella riskindikatorer för att öka riskförståelsen även hos banker eftersom även banker behöver ha en hög riskförståelse för penningtvättsupplägg och förbrott till penningtvätt kopplade till spel. På så sätt underlättas bankernas proaktiva arbete mot att de utnyttjas för penningtvätt eller förbrott till penningtvätt.

Sanktioner ska vara effektiva, avskräckande och proportionerliga enligt artikel 58.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (penningtvättsdirektivet). Spelbranschen pekas ut som högriskbransch i såväl nationella som internationella rapporter och riskbedömningar. Branschen omsätter höga belopp och för att sanktionsbeloppen ska kunna anses vara avskräckande behöver de vara kännbara. I remissen anges att det är förhållandevis enkelt att tvätta pengar genom spel. Därför är det rimligt att anta att det är ett vanligt tillvägagagångssätt för kriminella som vill tvätta pengar. Spelbolag med bristfälliga rutiner för att förhindra att de utnyttjas för penningtvätt löper en stor risk.  Även om spelbolaget inte är kund hos en särskild bank kan bankkunden spela hos bolaget. Det är därför Förbundets samlade bedömning att sanktionsbeloppet behöver höjas i enlighet med Spelinspektionens hemställan för att de ska vara avskräckande och proportionerliga. Därtill finns det stora likheter mellan ett spelkonto och ett bankkonto. Upplägg med penningtvätt är till viss del snarlika. Förbundets inställning i detta sammanhang är att spelbranschen snarare liknar finansiella företag till sin riskprofil och natur än de ickefinansiella företagen som är rapporteringspliktiga enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Det motiverar enligt Förbundet en skillnad mellan finansiella företag samt spelbolag och övriga ickefinansiella företag.

Stockholm den 12 januari 2022

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

Ewa Andersen                                  Caroline Wänglund

Verkställande Direktör

Sparbankernas Riksförbund

Regeringskansliet

Dela sidan: