Skriv sökord

REMISSYTTRANDE Föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster

Remisser
REMISSYTTRANDE remissvar

Senast uppdaterad: 10 november, 2023

Sparbankernas Riksförbund har lämnat remissvar till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Sparbankernas Riksförbund (Förbundet) har följande synpunkter på remissen. I 5 kap 1 § 1 p anges att kreditinstitut som enligt Finansinspektionens årliga tillsynskategorisering tillhör kategori 1 eller 2 ska anses tillhandahålla samhällsviktiga tjänster. Kategoriseringen är inte statisk utan tvärtom förekommer det att kreditinstitut pendlar mellan att tillhöra kategori 2 och 3. Förbundet föreslår därför ett tillägg i första punkten enligt nedan. Tillägget syftar till att kreditinstituten ska ges tid på sig att införa rutiner för att tillämpa de regler som följer av att definieras som en tillhandahållare av samhällsviktiga tjänster inom bankverksamhet.

5 kap. Identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom bankverksamhet 1 § Med samhällsviktiga tjänster rörande bankverksamhet där incidenter skulle medföra en betydande störning vid tillhandahållandet av tjänsten avses betaltjänster enligt 1 kap. 2 § 1􀂱6 p. lagen (2010:751) om betaltjänster som tillhandahålls av

  1. kreditinstitut enligt 1 kap. 5 § 10 p. lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse som enligt Finansinspektionens årliga tillsynskategorisering tillhört kategori 1 eller 2 under en sammanhängande period på minst 2 år, eller
  2. utländska kreditinstitut som driver finansieringsrörelse i Sverige genom en filial med en balansomslutning om minst 500 miljarder

Stockholm den 8 november 2023

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND
Björn Elfstrand, Verkställande Direktör och Caroline Wänglund, jurist

Dela sidan: