Skriv sökord

Förslag till nya föreskrifter om clearing och avveckling av betalningar

Clearingbolag Remisser
REMISSYTTRANDE remissvar

Senast uppdaterad: 12 april, 2024

Sparbankernas Riksförbund har lämnat remissvar till Finansinspektionen på remiss: Förslag till nya föreskrifter om clearing och avveckling av betalningar.

Föreskrifterna fyller ut kraven enligt lagen (2024:114) om clearing och avveckling av betalningar som träder i kraft den 1 juli 2024. Lagen ställer krav på ett clearingbolags riskhantering, informations-, it- och cybersäkerhet, beredskap, kapital, styrning och uppdragsavtal. Syftet är att anpassa kraven på clearingverksamhet till digitaliseringen och vad som gäller internationellt och för att öka motståndskraften i betalningssystemet.

Finansinspektionen föreslår dessutom att tillämpningsområdet för Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2023:12) om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning i vissa finansiella företag ska utvidgas till att även omfatta clearingbolag och filialer till utländska clearingbolag. Inspektionen föreslår också ändringar i andra föreskrifter och allmänna råd samt nya allmänna råd med anledning av att begreppet clearingorganisation kommer att tas bort. Därutöver föreslås även vissa redaktionella ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning i vissa finansiella företag.

Sparbankernas Riksförbund har inga synpunkter på förslaget.

Dela sidan: