Skriv sökord

En rättvis ränteskillnadsersättning

Krediter Remisser
REMISSYTTRANDE remissvar

Senast uppdaterad: 15 februari, 2024

Utifrån såväl kunders som kreditgivares perspektiv är det viktigt att säkerställa att ränteskillnadsersättningen framstår som rimlig och inte skapar onödiga inlåsningseffekter. Förbundet välkomnar därför en översyn av beräkningsmodeller. Mot bakgrund av frågans komplexitet samt dess stora betydelse för såväl konsumenter som kreditgivare anser dock förbundet att konsekvensanalysen avseende olika alternativ behöver belysas ytterligare.

Sparbankernas Riksförbund (Förbundet) har beretts tillfälle att svara på remissen till Justitiedepartementet.

Utifrån såväl kunders som kreditgivares perspektiv är det viktigt att säkerställa att ränteskillnadsersättningen framstår som rimlig och inte skapar onödiga inlåsningseffekter. Förbundet välkomnar därför en översyn av beräkningsmodeller.

Utredningen föreslår att ränteskillnadsersättningen ska beräknas utifrån skillnaden mellan swapräntan då lånet togs och swapräntan då förtidsbetalningen sker.

Ett annat alternativt som övervägts men som inte har lagts fram är en beräkningsmodell utifrån räntan på säkerställda obligationer (vid lånetillfället jämfört respektive förtidsbetalningstillfället) vilket Svenska Bankföreningen menar kommer närmare den faktiska ränteutvecklingen på bolån än beräkningar som utgår från swapräntan.

Mot bakgrund av frågans komplexitet samt dess stora betydelse för såväl konsumenter som kreditgivare anser vi att konsekvensanalysen avseende olika alternativ behöver belysas ytterligare. Oavsett val av beräkningsmodell är det viktigt att säkerställa att en framtida beräkningsmodell fungerar även för kreditinstitut som inte finansierar sig med säkerställda obligationer så att det finns en ränta att jämföra med.

En stor del av Sparbankerna använder inlåning istället för säkerställda obligationer som bas för bostadsutlåning i kombination med ränteswappar. För dessa Sparbanker finns ingen jämförelseränta att beräkna ränteskillnadsersättning på för det fall att institutets säkerställda obligationer ska utgöra bas för ränteskillnadsersättning. En institutsspecifik ränteskillnadsersättning kommer dessutom att vara avhängig institutets utveckling av marknadsbedömd risk från upptagande av lånet till lånet löses. Det ter sig orimligt att en konsument ska gynnas/missgynnas av utvecklingen av risk i institutet som konsumenten inte rimligen har möjlighet att förutse.

Sparbankernas riksförbund förordar därför, som följd av ovanstående argumentation, att räntan som väljs för beräkning av ränteskillnadsersättning är observerbar på marknaden och densamma för samtliga institut.

Stockholm den 26 januari 2024

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND
Björn Elfstrand, Verkställande Direktör och Marie-Louise Ulfward, Chefsjurist

Dela sidan: