Skriv sökord

Remissyttrande över förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal

Krediter Remisser
REMISSYTTRANDE remissvar

Senast uppdaterad: 16 januari, 2024

Sparbankernas Riksförbund har lämnat ett yttrande över Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal. Förbundet har inget att erinra över förslagen i de delar som rör ägar- och ledningsprövning avseende kreditförvaltare. När det gäller information som kreditinstitut och kreditförvärvare ska lämna till Finansinspektionen, om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal, framgår det av föreskrifterna vilka datum som gäller avseende halvårsvis inrapportering. Förbundet önskar ett förtydligande om på vilka grunder en utökad kvartalsvisrapportering kan komma i fråga.

Sparbankernas Riksförbund har inget att erinra över förslagen i de delar som rör ägar- och ledningsprövning avseende kreditförvaltare.

När det gäller information som ett kreditinstitut och en kreditförvärvare ska lämna till Finansinspektionen om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal framgår det av föreskrifterna vilka datum som gäller avseende halvårsvis inrapportering. Finansinspektionen får dock enligt kreditförvaltningslagen bestämma att ett kreditinstitut eller en kreditförvärvare i stället ska lämna informationen varje kvartal.

Möjligheten till skärpta inrapporteringskrav för ett enskilt kreditinstitut eller en enskild kreditförvärvare går inte att utläsa ur förslaget till nya föreskrifter och allmänna råd. Av remisspromemorian framgår dock att ”närmare anvisningar för den som omfattas av inspektionens beslut kommer då att finnas i beslutet”. Med tanke på kostnader och resursbehov som är förknippade med utökad rapporteringsfrekvens vore det önskvärt om det gick framgick på vilka grunder en utökad rapportering kan komma ifråga samt eventuellt även om det fanns möjlighet att precisera vilka datum som gäller även vid utökad kvartalsvis rapportering. Av kredithanteringsdirektivet framgår att det bland annat kan anses nödvändigt för att bättre kunna övervaka ett stort antal överlåtelser som kan äga rum under en krisperiod.

Stockholm den 15 januari 2024

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND
Björn Elfstrand, Verkställande Direktör och Marie-Louise Ulfward, Chefsjurist

Kerstin Olby
Kerstin Olby
Kommunikatör för Sparbankernas Riksförbund
kerstin.olby@sparbankerna.se
Dela sidan: