Skriv sökord

REMISSYTTRANDE Ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystemen

Remisser
REMISSYTTRANDE remissvar

Senast uppdaterad: 4 januari, 2024

Sparbankernas Riksförbund har lämnat remissvar till Socialdepartementet på SOU 2023:52 Ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystemen. Vi anser att det är synnerligen angeläget att motverka bidragsfusk. Det kan dock uppstå risk för vissa tolkningssvårigheter med tanke på hur den föreslagna bestämmelsen är utformad.

Utredningen föreslår utökade möjligheter för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten att inhämta uppgifter från banker och andra penninginrättningar när det kan antas att en förmån har eller kan komma att beslutas felaktigt eller med ett för högt belopp. Sparbankernas Riksförbund (SR) anser att det är synnerligen angeläget att motverka bidragsfusk. Det kan dock uppstå risk för vissa tolkningssvårigheter med tanke på hur den föreslagna bestämmelsen 33 a § i lag om ändring i socialförsäkringsbalken är utformad.

Lagen om bank- och finansieringsrörelse (LBF) innehåller bestämmelser om banksekretess. Om det begärs ut uppgifter från en förundersökning i brottmål åläggs kreditinstitut att lämna ut begärd information, och uppgiftslämnandet kan vara förenat med meddelandeförbud. Bestämmelsen är därtill förenad med risk för böter för den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot meddelandeförbudet. SR konstaterar att LBF träffar kreditinstitut (banker och kreditmarknadsföretag) medan lagtexten i socialförsäkringsbalken avser banker och andra penninginrättningar. I HD-domen NJA 2022 s 781 konstaterades att vilka slags penninginrättningar som bör jämställas med bank har inte närmare angetts i förarbeten eller i föreskrifter. Domstolen konstaterade genom domen att försäkringsbolag ska anses vara med bank jämförbara penninginrättningar i den mening som avses med bestämmelserna om ställande av säkerhet i 2 kap. 25 § andra stycket UB. Genom att placera bestämmelsen i socialförsäkringsbalken uppstår frågan om hur den förhåller sig till LBF och vilka institut som träffas av regeln. En bank måste också enligt LBF göra en bedömning av om ett utlämnande är obehörigt eller inte. Den vida formuleringen i socialförsäkringsbalken är oprecis avseende vilken typ av uppgifter som kan komma ifråga för ett uppgiftslämnande vilken kan resultera i att en bank ställs inför tolkningssvårigheter.

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND
Björn Elfstrand, Verkställande Direktör och Marie-Louise Ulfward, Chefsjurist

Kerstin Olby
Kerstin Olby
Kommunikatör för Sparbankernas Riksförbund
kerstin.olby@sparbankerna.se
Dela sidan: