Skriv sökord

REMISSYTTRANDE En modell för svensk försörjningsberedskap

Remisser
REMISSYTTRANDE remissvar

Senast uppdaterad: 4 januari, 2024

Sparbankernas Riksförbund har lämnat remissvar till Försvarsdepartementet på SOU 2023:50 En modell för svensk försörjningsberedskap. Vi välkomnar utredningens ambition om att lägga fram långsiktiga förslag för att bygga upp en väl fungerande försörjningsberedskap.

Svensk försörjningsberedskap är en oerhört viktig fråga i en allt oroligare omvärld. Sparbankernas Riksförbund (SR) välkomnar därför utredningens ambition om att lägga fram långsiktiga förslag för att bygga upp en väl fungerande försörjningsberedskap.

SR delar utredningens syn om att finansiella sektorn spelar en avgörande betydelse för samhället och att det är väsentligt att upprätthålla betalningssystemen såväl under kriser i fredstid som vid höjt beredskapsläge. Sparbankerna har ett väl utbrett kontorsnät och lokal närvaro vilket kan komma att få betydelse i händelse av kris och bidra till att öka Sveriges robusthet.

Mot bakgrund av att privata aktörer äger och ansvarar för många viktiga samhällsfunktioner är det berättigat att genom författningsstöd kravställa att privata aktörer lämnar nödvändiga uppgifter till myndigheter så att försörjningsförmågan ska kunna bedömas. SR delar därför utredningens slutsats om att det inte är tillräckligt med en ordning där myndigheterna fullt ut måste förlita sig på frivilligt uppgiftslämnande. Samtidigt är det viktigt att säkerställa att näringslivet inte betungas mer än nödvändigt och att de uppgifter som samlas in är relevanta med hänsyn till ändamålen.

SR instämmer med slutsatsen att ett effektivt arbete med försörjningsanalys är beroende av ett nära samarbete mellan Finansinspektionen och Riksbanken. I utredningen lyfts fram att det finns en särskild utmaning kopplat till hur försörjningsanalyser ska gå till inom ramen för beredskapssektorn finansiella tjänster och att Riksbankens och Finansinspektionens uppdrag är delvis överlappande. Det är angeläget att det inte råder några tveksamheter om ansvarsfördelning och samverkan i händelse av krig eller annan kris.

Härutöver bör nämnas att Riksbanken har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd om företag av särskild betydelse för genomförandet av betalningar under fredstida krissituationer och vid höjd beredskap som träder ikraft 1 februari 2024. Föreskrifterna pekar ut ett antal företag som omfattas av krav på internt arbete samt deltagande i Riksbankens arbete avseende civil beredskap för betalningar. SR delar Riksbankens bedömning om att det är rimligt att i en första version av föreskrifterna peka ut en mindre krets av företag som har en central funktion för att betalningar ska fungera för att sedan successivt utöka ansvaret.

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND
Björn Elfstrand, Verkställande Direktör och Marie-Louise Ulfward, Chefsjurist

Kerstin Olby
Kerstin Olby
Kommunikatör för Sparbankernas Riksförbund
kerstin.olby@sparbankerna.se
Dela sidan: