Skriv sökord

Åtgärder mot missbruk av alternativa betalningssystem

Bedrägerier Penningtvätt Remisser
REMISSYTTRANDE remissvar

Senast uppdaterad: 14 maj, 2024

Sparbankernas Riksförbund har lämnat remissyttrande till Finansdepartementet. Remissen handlar om att införa tillståndsplikt för valutaväxlare och registrerade betaltjänstleverantörer eftersom valutaväxling och penningöverföring utpekas som högrisk för penningtvätt och terrorismfinansiering. Förbundet håller med om att det behövs tillstånd. Inte minst media rapporterar ständigt om svarta pengar som tvättas genom dessa två branscher och ur ett samhällsperspektiv är det viktigt att människor har förtroende för branschen.

Förbundet håller med om att det inte är rimligt att det bara krävs registrering av företag i branscher som bedöms utgöra en hög risk att utnyttjas för penningtvätt och terrorismfinansiering. Förbundet välkomnar därför förslaget, men föreslår vissa skärpningar och förtydliganden för att förtroendet för penningöverföring och valutaväxlingsverksamhet ska upprätthållas och därmed minska risken att kreditinstitut inte kan hantera risken för penningtvätt/terrorismfinansiering eller tvingas neka transaktioner enligt 3 kap. 1-3 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering.

Förbundet föreslår att även factoring ska omfattas av tillståndsplikt eller åtminstone en närmare utredning om varför ett sådant behov inte finns för just factoring.

Det borde framgå att ett skäl att avslå en tillståndsansökan är att företaget har bedrivit verksamhet utan att söka om erforderligt tillstånd, se sidan 48 i promemorian. För att minska risken för skuggsamhälle och osund konkurrens där företag inte ansöker om de tillstånd som krävs så behöver lämplig myndighet till exempel Finansinspektionen få ett särskilt uppdrag att arbeta uppsökande för att identifiera företag som bedriver tillståndspliktig verksamhet utan erforderligt tillstånd. Därtill behöver det finnas krav på andra myndigheter såsom Finanspolisen, Skatteverket och EBM att vidarebefordra information till Finansinspektionen, när de upptäcker företag som bedriver verksamhet utan tillstånd utan hinder av sekretess.

Företag som avser att använda sig av ombud för sin betaltjänstverksamhet borde informeras om när de anlitar ombud som nekats tillstånd själva, eller återkallat sin ansökan innan sådant beslut har fattats. Annars finns en risk att de som nekas tillstånd eller helt enkelt inte vill ansöka om eget tillstånd väljer att bli ombud istället. En följd av det är att ansvaret för genomförda transaktioner istället ligger på betaltjänstföretaget.

Utöver de förslag som lämnas föreslår Förbundet att det ska införas en skyldighet för företag att anmäla till Finansinspektionen när företagen stänger av ombud till följd av misskötsamhet samt att en sådan anmälan ska kunna utgöra grund att neka andra bolag att tillhandahålla sina tjänster genom samma ombud.

Stockholm den 13 maj 2024

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND
Björn Elfstrand, Verkställande Direktör och Caroline Wänglund, Jurist

Dela sidan: