Skriv sökord

REMISSYTTRANDE En säker och tillgänglig statlig e-legitimation

Remisser
REMISSYTTRANDE remissvar

Senast uppdaterad: 4 januari, 2024

Sparbankernas Riksförbund har lämnat remissvar till Finansdepartementet på SOU 2023:61, En säker och tillgänglig statlig e-legitimation. Vi välkomnar utredningens ambitioner och förslag inom området med tillhörande författningsförslag.

Möjligheterna till en säker, tillgänglig och kostnadseffektiv digital identifiering har hög prioritet i ett modernt samhälle. Sparbankernas Riksförbund (SR) välkomnar utredningens ambitioner och förslag inom området med tillhörande författningsförslag. Förslagen är viktiga ur ett generellt samhälls-, beredskaps-, och medborgarperspektiv. Framför allt i den omvärld som just nu präglas av ökad geopolitisk osäkerhet, risk för gråzonsaktiviteter och cyberattacker, ökande välfärdsbedrägerier och olika former av bedrägerier mot de mest skyddsvärda i samhället.

SR delar utrednings rekommendationer avseende en statlig e-legitimation och Finansinspektionens bild om behovet av ökad reglering av befintliga digitala e-legitimationer. Något utredningen också tar fasta på.

SR delar utredningens rekommendation att grundidentifiering, utgivning av den statliga e-legitimationen skall ske av en myndighet, Polismyndigheten, som har lång erfarenhet av likartat arbete och väl fungerande processer som säkerställer kvalitén på utgivningen av e-legitimationer. SR delar också bilden av att dagens parametrar för identifiering behöver kompletteras med fingeravtryck och biometriska data.

SR välkomnar också tydliga regelverk för de kommande kraven om skyldighet att godta statlig e-legitimation. Tydliga regelverk och tydliga förväntningar på användning i offentlig sektor måste till för att möjliggöra effektivare processer i offentlig sektor inom detta område.

SR noterar att en statlig e-legitimation är till stor nytta för att hantera många frågor inom området, men att grundproblemet med en allt för stor andel medborgare utan digital e-legitimation inte heller med detta förslag kommer få tillgång till de allt fler digitala lösningar och kommunikationssätt som det moderna samhället kräver, tex för äldre medborgare och medborgare i behov av goda män alternativt förvaltare samt medborgare med olika former av funktionsnedsättningar.

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND
Björn Elfstrand, Verkställande Direktör och Marie-Louise Ulfward, Chefsjurist

Kerstin Olby
Kerstin Olby
Kommunikatör för Sparbankernas Riksförbund
kerstin.olby@sparbankerna.se
Dela sidan: