Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Promemorian Förslag till pelare 2-metod för bedömning av återflödesrisker vid värdepapperisering

Finansmarknad Remisser
Remiss, Finansinspektionen, Riskskatt, Legitimitet, Bostadsköparskola, Pensionssystem, Svenska banker, Terroristbrottslag, värdepappersmarknaden, Tullkontroller,insättningsgarantin, kreditinstitut, Ny lag om källskatt på utdelning, Omställningsstöd till företag, Ändrade förskrifter om insättningsgaranti, Förslag nya avgifter hos Finansinspektionen, Förslag till allmänna råd och vägledning, Omställningsstöd, Yttrande över föreslagna ändringar, Sekretessfrågor, Amorteringskrav, Avskaffad schablonintäkt på uppskovsbelopp, Associationsrätt för Sparbanker, Rapporteringsformatet, Diskussion med Swedbank om bankernas, Avgifter vid återköp, En ny riksbankslag, non-cash, Riksbankens, Elektroniskt översändande av fakturor, konsumentskyddsområdet, Likviditetstäckningskvot i enskilda valutor, Bolags- och föreningsstämmor, omsättning av vissa varor

Senast uppdaterad: 14 april, 2021

Sparbankernas Riksförbund, Förbundet, har tagit del av rubricerad promemoria och har följande synpunkter på förslaget.

Förbundet finner att de motiv som inspektionen lägger till grund för förslaget kan ifrågasättas och att det saknas rättsliga förutsättningar för ett genomförande av förslaget. Förbundet avstyrker därför förslaget. Värdepapperisering förekommer f.n. praktiskt taget inte bland Förbundets medlemmar, men Förbundet anser att den remitterade frågan är principiellt viktig och i formell mening omfattas även Sparbankerna av frågan.

Sparbankernas Riksförbund remissvar Återflödesrisk vid värdepapperisering 21 5308

Dela sidan: