Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet (SOU2020:46)

Finansmarknad Remisser
Remiss, Finansinspektionen, Riskskatt, Legitimitet, Bostadsköparskola, Pensionssystem, Svenska banker, Terroristbrottslag, värdepappersmarknaden, Tullkontroller,insättningsgarantin, kreditinstitut, Ny lag om källskatt på utdelning, Omställningsstöd till företag, Ändrade förskrifter om insättningsgaranti, Förslag nya avgifter hos Finansinspektionen, Förslag till allmänna råd och vägledning, Omställningsstöd, Yttrande över föreslagna ändringar, Sekretessfrågor, Amorteringskrav, Avskaffad schablonintäkt på uppskovsbelopp, Associationsrätt för Sparbanker, Rapporteringsformatet, Diskussion med Swedbank om bankernas, Avgifter vid återköp, En ny riksbankslag, non-cash, Riksbankens, Elektroniskt översändande av fakturor, konsumentskyddsområdet, Likviditetstäckningskvot i enskilda valutor, Bolags- och föreningsstämmor, omsättning av vissa varor

Senast uppdaterad: 14 april, 2021

Sparbankernas Riksförbund, Förbundet, får härmed avge remissvar över betänkandet.
Svaret omfattar enbart betänkandets avsnitt om absolut preskription. Beträffande betänkandets övriga delar har Förbundet inga synpunkter.
Förbundet delar uppfattningen att överskuldsättning är ett problem, men avstyrker förslaget om absolut preskription, eftersom Förbundet menar att problemet bättre motverkas med andra åtgärder. Förbundet anser också att orsakerna till problemet med överskuldsättning inte beskrivits på ett rättvisande sätt i betänkandet.

Dela sidan: