Skriv sökord

REMISSYTTRANDE direktiv om strukturer med aktier för utvidgad rösträtt i företag…

Remisser
REMISSYTTRANDE remissvar

Senast uppdaterad: 13 december, 2023

Sparbankernas Riksförbund har lämnat svar till Justitiedepartementet på remiss: EP förslag till direktiv om strukturer med aktier för utvidgad rösträtt i företag som ansöker om att få sina aktier upptagna till handel på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag.

Att gynna små och medelstora företag och att möjliggöra för dem att växa är en viktig fråga sparbankerna och för samhällsutvecklingen i allmänhet. I Sverige finns det sedan länge en möjlighet att ge ut aktier med olika röstvärden. Röstvärdesdifferentiering är ett sätt att ge expanderande företag tillgång till kapital utan att de ursprungliga ägarna tappar kontrollen över företaget, vilket skapar goda förutsättningar för bolag att vilja ge sig in på noterade marknader.

Kommissionen vill genom förslaget verka för att fler små och medelstora bolag får sina aktier upptagna till handel, bland annat mot bakgrund av att flera länder inte tillåter differentierade aktier i dagsläget. Parlamentsförslaget innehåller dock, till skillnad från kommissionens ursprungsförslag, flera begränsningar som att medlemsländerna ska införa en högsta ratio för röstvärdesskillnader och stärkta rättigheter vid omröstning. Det är viktigt att medlemsländer som redan har regler som tillåter aktier med olika rösträtt inte behöver genomföra mer ingripande regler än vad de anser nödvändigt på nationell nivå för att inte riskera att göra det mindre attraktivt för bolag att börsnoteras.

Stockholm den 2023-12-04

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND
Björn Elfstrand, Verkställande Direktör och Marie-Louise Ulfward, Chefsjurist

Kerstin Olby
Kerstin Olby
Kommunikatör för Sparbankernas Riksförbund
kerstin.olby@sparbankerna.se
Dela sidan: