Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Riskskatt för kreditinstitut

Remisser Riskskatt
Remiss, Finansinspektionen, Riskskatt, Legitimitet, Bostadsköparskola, Pensionssystem, Svenska banker, Terroristbrottslag, värdepappersmarknaden, Tullkontroller,insättningsgarantin, kreditinstitut, Ny lag om källskatt på utdelning, Omställningsstöd till företag, Ändrade förskrifter om insättningsgaranti, Förslag nya avgifter hos Finansinspektionen, Förslag till allmänna råd och vägledning, Omställningsstöd, Yttrande över föreslagna ändringar, Sekretessfrågor, Amorteringskrav, Avskaffad schablonintäkt på uppskovsbelopp, Associationsrätt för Sparbanker, Rapporteringsformatet, Diskussion med Swedbank om bankernas, Avgifter vid återköp, En ny riksbankslag, non-cash, Riksbankens, Elektroniskt översändande av fakturor, konsumentskyddsområdet, Likviditetstäckningskvot i enskilda valutor, Bolags- och föreningsstämmor, omsättning av vissa varor

Senast uppdaterad: 18 juni, 2021

Sparbankernas Riksförbund avslår även detta förslag till Riskskatt för kreditinstitut och har lämnat in följande remissyttrande.

Förbundet har samma synpunkter på det senaste förslaget, som Förbundet framförde rörande det tidigare förslaget i höstas och har härutöver följande synpunkt på de senaste ändringarna i förslaget.

Enligt det senaste förslaget ska skatten beräknas även på skulder hänförliga till svenska kreditinstituts verksamhet i utländska filialer. Mindre kreditinstitut, som exempelvis Sparbanker, är vanligtvis beroende av omfattande utkontraktering till och samarbete med större kreditinstitut som har verksamhet med skuldsättning överstigande gränsvärdet och därmed träffas av skattskyldigheten. Sådana mindre kreditinstitut torde få räkna med kostnadsökningar till följd av att den samarbetande leverantören drabbas av skatten. Den nu föreslagna utvidgningen av skatte-underlaget, kan således väntas medföra att även mindre kreditinstitut drabbas av skatten, fast på ett indirekt vis. Förbundet menar att denna effekt av förslaget är mycket olämplig och på sikt försvårar mindre bankers verksamhetsförutsättningar.

Stockholm den 14 juni 2021

Ewa Andersen, vd och Bengt Nordström
SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

Dela sidan: