Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Promemorian Riskviktsgolv för exponeringar med säkerhet i kommersiella fastigheter

Remisser
REMISSYTTRANDE remissvar

Senast uppdaterad: 10 juli, 2023

Remissyttrande: Promemorian Riskviktsgolv för exponeringar med säkerhet i kommersiella fastigheter

Sparbankernas Riksförbund, Förbundet, avstyrker förslaget.

Förbundet delar inspektionens bedömning om att riskerna med utlåning av det aktuella slaget generellt sett har ökat.

Förbundet är emellertid inte övertygat om att denna ökning kan utgöra grund för åtgärd enligt art 458 i tillsynsförordningen. Enligt sagda bestämmelse har den nationella tillsynsmyndigheten att redovisa en rad förhållanden för de europeiska myndigheterna. Bland de uppgifter som ska lämnas ingår redogörelse för orsakerna till att riskerna skulle kunna utgöra ett hot mot den finansiella stabiliteten och en förklaring till varför inte effekterna av riskerna kan motverkas med andra medel. Förbundet finner inte att remiss-promemorian redovisar de bedömningar som inspektionen behöver redovisa för de europeiska myndigheterna och menar därför att det saknas tillräcklig motivering i remisspromemorian.

Enligt Förbundets uppfattning borde de risker med exponeringar mot kommersiella fastigheter som inspektionen vill motverka, kunna hanteras inom ramen för de nya reglerna om vägledning i pelare 2. En sådan lösning skulle vara mer rättvis, eftersom den skulle ta hänsyn till det faktum att olika institut har olika exponeringar mot den aktuella sektorn och att följaktligen riskvikter och riskexponeringsbelopp i instituten varierar.

REMISSYTTRANDE: Promemorian Riskviktsgolv för exponeringar med säkerhet i kommersi

Lena Karlsson
Lena Karlsson
lena.karlsson@sparbankerna.se
Dela sidan: