Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Betänkande Nya regler om hållbarhetsredovisning

Remisser
REMISSYTTRANDE remissvar

Senast uppdaterad: 10 oktober, 2023

Sparbankernas Riksförbund har lämnat remissvar på Riksbankens betänkande (SOU 2023:35) Nya regler om hållbarhetsredovisning.

Sparbankernas Riksförbund (Förbundet) har följande synpunkter på remissen. Förbundet konstaterar att rapporteringen kommer att bli väldigt kostsam såväl initialt som löpande. I syfte att hålla ner denna kostnad föreslår Förbundet att revisorskravet för granskning av hållbarhetsrapporten tas bort och att det istället blir tillåtet med oberoende kvalitetsgranskare.

I 4 a kap 5 § anges att ”En revisor får vid revisionen eller vid granskningen av hållbarhetsrapporten inte anlita någon som enligt denna paragraf inte är behörig att vara revisor.” Eftersom det ställs krav på särskild behörighet för att granska en hållbarhetsrapport bör detta krav även framgå av 4 a kap 5 §. Förbundet föreslår därför att ett tillägg görs om att den beroende kvalitetsgranskaren ska ha rätt behörighet för att granska hållbarhetsrapporten.

Slutligen föreslås att ”verket” byts ut mot inspektionen i den föreslagna 4a kap 23a § så att det istället står Finansinspektionen ska ge sparbankens styrelse tillfälle att yttra sig innan inspektionen utser en auktoriserad revisor eller auktoriserat revisionsbolag.

Stockholm den 10 oktober 2023

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

Björn Elfstrand, Verkställande Direktör och Caroline Wänglund, Jurist

Dela sidan: