Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Ny övergripande ansats för att bedöma Pelare 2-vägledningen för svenska banker

Remisser
REMISSYTTRANDE remissvar

Senast uppdaterad: 10 juli, 2023

Sparbankernas Riksförbunds remissyttrande över ny övergripande ansats för att bedöma Pelare 2-vägledningen för svenska banker.

Sparbankernas Riksförbund (Förbundet) ser både fördelar och nackdelar med det remitterade förslaget.

Förslaget innebär att stresstestet till grund för vägledningen i pelare 2 i högre grad bygger på trender och långsiktig utveckling i bankens finansiella data och att den således undviker påverkan av tillfälligheter under enstaka år. Förbundet förstår skälen till detta men vill samtidigt påpeka att ju mer förenklad och trubbig som metoden för stresstestet görs, desto mindre institutspecifik blir metoden. Enligt Förbundets uppfattning kan utfallet av den föreslagna nya metoden därför inte läggas till grund för en vägledning enligt 2 kap 1c § tillsynslagen, med mindre en ordentlig och kvalitativ bedömning av institutspecifika förhållanden görs som komplement till utfallet av den nu föreslagna metoden.

Förbundet har i flera remissärenden påpekat det viktiga i att kapitalkraven är institutsspecifika. Frågan har också uppmärksammats i domen i det s.k. Klarna-målet på ett sätt som stämmer väl med Förbudets redovisade uppfattning. Vägledningens i realiteten tvingande karaktär har avgörande betydelse för bankens handlingsfrihet med avseende på kapitaliseringen. Därför har rättssäkerhetsfrågan stor betydelse i detta sammanhang. Rättvis prövning kan enligt Förbundets uppfattning inte grundas på grova förenklingar, även om förenklingarna kan sägas vara rättvisa i det att de drabbar alla banker på samma sätt. Enligt Förbundets mening kan en rättvis bedömning endast utgå från institutspecifika förhållanden utan processuella förenklingar.

Sparbankernas Riksförbunds remissyttrande över ny övergripande ansats för att bedöma Pelare 2-vägledningen för svenska banker

Här kan du läsa mer om Sparbankernas Riksförbund, som är en branschorganisation för 58 Sparbanker och 25 Sparbanksstiftelser. Förbundet, som bildades 1985, representerar medlemmarna gentemot myndigheter och organisationer och är också remissinstans och förhandlingspart i ärenden av betydelse för medlemsbankerna.

Dela sidan: