Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Promemorian En utvidgad rätt till återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar

Remisser
ekonomichef sökes, PMFS 2020:3, Remissyttrande, Startlån till förstagångsköpare

Senast uppdaterad: 28 augusti, 2021

Sparbankernas Riksförbund, Förbundet, tillstyrker förslaget och vill framföra synpunkter på några delar i det.

Förslaget innefattar retroaktiva moment som inte är oproblematiska och som huvudregel bör undvikas. Nyttan med förslaget överväger dock problemen och Förbundet delar promemorians uppfattningar i detta avseende.

I förslagen till ändring i försäkringsavtalslagen och försäkringsrörelselagen används en teknik som bygger på en hänvisning till äldre lydelser. Förbundet anser att denna teknik bör undvikas, eftersom den gör lagstiftningen praktiskt otillgänglig för många som söker information. Tillgänglig och begriplig lagstiftning är viktig ur demokratisynpunkt.

Sparbankernas Riksförbund remissvar En utvidgad rätt till återköp och flytt Fi2021 01980

Dela sidan: