Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Promemorian En utvidgad rätt till återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar

Remisser
Finansinspektionen, Riskskatt, Legitimitet, Bostadsköparskola, Pensionssystem, Svenska banker, Terroristbrottslag, värdepappersmarknaden, Tullkontroller,insättningsgarantin, kreditinstitut, Ny lag om källskatt på utdelning, Omställningsstöd till företag, Ändrade förskrifter om insättningsgaranti, Förslag nya avgifter hos Finansinspektionen, Förslag till allmänna råd och vägledning, Omställningsstöd, Yttrande över föreslagna ändringar, Sekretessfrågor, Amorteringskrav, Avskaffad schablonintäkt på uppskovsbelopp, Associationsrätt för Sparbanker, Rapporteringsformatet, Diskussion med Swedbank om bankernas, Avgifter vid återköp, En ny riksbankslag, non-cash, Riksbankens, Elektroniskt översändande av fakturor, konsumentskyddsområdet, Likviditetstäckningskvot i enskilda valutor, Bolags- och föreningsstämmor, Bokpaket från Laholms Sparbank, omsättning av vissa varor

Senast uppdaterad: 28 augusti, 2021

Sparbankernas Riksförbund, Förbundet, tillstyrker förslaget och vill framföra synpunkter på några delar i det.

Förslaget innefattar retroaktiva moment som inte är oproblematiska och som huvudregel bör undvikas. Nyttan med förslaget överväger dock problemen och Förbundet delar promemorians uppfattningar i detta avseende.

I förslagen till ändring i försäkringsavtalslagen och försäkringsrörelselagen används en teknik som bygger på en hänvisning till äldre lydelser. Förbundet anser att denna teknik bör undvikas, eftersom den gör lagstiftningen praktiskt otillgänglig för många som söker information. Tillgänglig och begriplig lagstiftning är viktig ur demokratisynpunkt.

Sparbankernas Riksförbund remissvar En utvidgad rätt till återköp och flytt Fi2021 01980

Dela sidan: