Skriv sökord

REMISSYTTRANDE Föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Penningtvätt Remisser
REMISSYTTRANDE remissvar

Senast uppdaterad: 30 januari, 2024

Sparbankernas Riksförbund föreslår att kravet på att utse en centralt funktionsansvarig inom bolaget ska tas bort i förslaget. Och att samägda bolag ses som inom bolaget samt att även rapportering till Finanspolisen ska kunna utföras av annan part.

Sparbankernas Riksförbund (Förbundet) har följande synpunkter på remissen till Finansinspektionen.

Förbundet föreslår att kravet på att den centralt funktionsansvarige ska placeras inom företaget slopas så att sparbanker som gör bedömningen att de behöver utse en centralt funktionsansvarig kan utkontraktera rollen i sin helhet till bolag som samägs av sparbanker gemensamt, men där de anställda inte har andra uppdrag utöver än till sparbanker. Det skulle underlätta för mindre sparbanker att arbeta effektivt. Förbundet ser inte några hinder till följd av tystnadsplikt med en sådan reglering. Företag kan ha få anställda men på grund av sitt produktutbud eller verksamhet göra bedömningen att en centralt funktionsansvarig behöver utses. Ansvaret för att samtliga skyldigheter enligt penningtvättsregelverket genomförs och verkställs ligger givetvis alltjämt på det företag som väljer att utkontraktera.

Tvärtom mot Finansinspektionens bedömning anser Förbundet att det finns behov av en informationsinsats om de nya föreskriftsändringarna och EBA:s riktlinjer (EBA/GL/2022/05) om efterlevnadskontroll och centralt funktionsansvarig avseende bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Stockholm den 24 januari 2024

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

Björn Elfstrand, Verkställande Direktör och Caroline Wänglund, Jurist

Dela sidan: