Skriv sökord

REMISSYTTRANDE Fastställande av ytterligare förfaranderegler avseende verkställighet av förordning (EU) 2016/679

Remisser
REMISSYTTRANDE remissvar

Senast uppdaterad: 27 oktober, 2023

Sparbankernas Riksförbund har lämnat remissvar på Justitiedepartementets förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av ytterligare förfaranderegler avseende verkställighet av förordning (EU) 2016/679.

Sparbankernas Riksförbund (Förbundet) har följande synpunkter på remissen. Förbundet uppfattar förslaget som att det minskar ärendens offentlighet och tillgänglighet för allmänheten vilket Förbundet uppfattar som negativt. Det anges i artikel 14 p 2 att ”De preliminära slutsatserna ska innehålla information om de korrigerande åtgärder som den ansvariga tillsynsmyndigheten avser att vidta.” Eftersom det är preliminära slutsatser som parten som är föremål för utredningen vid det tillfället inte har kunnat bemöta så borde informationen om de korrigerande åtgärderna kunna vänta till sakomständigheterna är utredda.

Stockholm den 20 oktober 2023

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND
Björn Elfstrand, Verkställande Direktör och Caroline Wänglund, Jurist

Dela sidan: