REMISSYTTRANDE Promemoria; Krav på rapportering av betalningstider

Sammanfattning

Förbundet tillstyrker Promemorian avseende införandet av en ny lag i vilken företag med mer än 500 anställda ska redovisa uppgifter om avtalade betalningstider, faktiska betalningstider och försenade betalningar.

 

Yttrande angående Promemorian; Krav på rapportering av betalningstider

Förbundet anser att promemorians förslag till lag om rapportering av betalningstider är till stort gagn för Förbundets medlemmar, då dessa finansierar små- och medelstora företag som är av bl.a. likviditetsskäl mycket beroende av att deras kunder håller avtalade betalningstider, som Promemorian redovisar. Dessa företag får vid försenade betalningar från sina kunder ofta sådana likviditetsproblem som kan resultera i risk för förseningar avseende inbetalning av skatter och sociala avgifter, vilket minskar deras kreditvärdighet och kan därmed också öka våra medlemmars behov av reserveringar för befarade kreditförluster enligt redovisningslagstiftningen och att medlemmarna i vissa fall får medge amorteringsbefrielse eller ränteftergifter.

Försämrad kreditvärdighet kan också innebära högre kapitalkrav enligt kapitaltäckningsregleringen och ytterligare försvåra för våra medlemmar att finansiera dessa företag. Dessa konsekvenser försvårar för våra medlemmar att vara finansiärer för små- och medelstora företag på landsbygden och är oftast de enda finansiärer som finns att tillgå. Samtliga dessa konsekvenser undviks om avtalade betalningstider upprätthålls av alla parter på marknaden och skulle som redovisats underlätta för våra medlemmar och ökar också transparensen.

 

Stockholm den 23 maj 2018

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

 

Ewa Andersen, Verkställande direktör och Jan Hedqvist

                            

Senast uppdaterad: 
2018-06-05