Skriv sökord

REMISSYTTRANDE Departementspromemorian Etableringsjobb

Aktuellt Från oss Remisser

Förslaget skulle innebära ytterligare rapporteringsskyldighet för Sparbankerna och vi föreslår istället ett informationsutbyte mellan berörda myndigheter.

 

Sparbankernas Riksförbund har inget att invända mot förslagen till etableringsjobb vad avser dess utformning och hantering, men avstyrker förslaget till lag om skyldighet för kreditinstitut att lämna vissa uppgifter till Arbetsförmedlingen. 

Förbundet vill framhålla att redan i dag har förbundets medlemmar, sparbankerna, en omfattande rapporteringsskyldighet till olika myndigheter för olika ändamål och att öka denna administrativa börda att även omfatta kontroll av utbetalningar av ersättning rörande etableringsjobb som sparbankerna inte är delaktiga i förutom att i vissa fall vara utbetalande part på uppdrag av arbetsgivare som är kund i banken, anser Förbundet vara en felaktig lösning, där kostnader överförs till medlemmarna för fullgörande av rapportering elektroniskt.

För att fullgöra en sådan rapportering kommer att krävas omfattande systemtekniska förändringar som medlemmarna tvingas betala. Förbundet anser att en mera ändamålsenlig kontroll kan ske via ett informationsutbyte mellan berörda myndigheter, det vill säga. Arbetsförmedling, Försäkringskassan och Skatteverket. Uppgifterna kan uppenbarligen utbytas elektroniskt utan större förändringar genom att medge åtkomst till varandras databaser. En sådan reglering skulle också skapa ett lagstöd för utbyte av personuppgifter som inte står i strid med dataskyddsregleringen.

Stockholm den 23 september 2019

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

Ewa Andersen, Verkställande Direktör och Jan Hedqvist                       

Dela sidan: