Skriv sökord

Ny undersökning: Finansiell krisberedskap – allmänhetens syn

Den förändrade hotbilden mot Sverige och den försämrade säkerhetspolitiska situationen i vår omvärld, har inneburit att frågor om Sveriges krisberedskap hamnat högt på dagordningen. Nu lanserar Sparbankernas Riksförbund en undersökning som lyfter frågan om finansiell krisberedskap ur allmänhetens perspektiv.

Den finansiella krisberedskapen är en viktig del i landets motståndskraft i tider av kris eller krig. Sparbankerna står för en stor del av den finansiella infrastrukturen utanför de stora städerna. Sedan den första Sparbanken öppnade 1820 har Sveriges Sparbanker varit en viktig del i landets finansiella beredskap. Sparbanksidén handlar till stor del om att stärka människors och företags motståndskraft mot kriser.

När Sverige nu diskuterar hur vår beredskap ser ut och vad som behöver göras för att stärka den, är den finansiella krisberedskapen en viktig del. Sparbankernas Riksförbund vill med denna undersökning lyfta frågan om finansiell krisberedskap ur allmänhetens perspektiv. Insikterna kan förhoppningsvis bredda samtalet och bidra till ett tryggare och säkrare Sverige.

Slutsatser

  • Mer än hälften av svenskarna känner oro för att banksystemet inte skulle fungera i en krissituation.
  • Svenskarna känner sig finansiellt oförberedda inför en kris/krigssituation och saknar information.
  • De flesta är positiva till digitaliseringen av bankerna, men ser det som ett problem i kris/krigstid.
  • Svenskarna vill ha fysiska bankkontor nära sig.
  • 6 av 10 svenskar har inte kontanter hemma som krisberedskap.

Om Undersökningen

Finansiell krisberedskap – allmänhetens syn är gjord av undersökningsföretaget 3S på uppdrag av Sparbankernas Riksförbund.
Undersökningen genomfördes 15 – 23 november 2023, i validerade webbpaneler, med drygt 1000 svarande (1037) i ett nationellt representativt urval av den svenska allmänheten i åldersgruppen 18 – 80 år. Det är individens personliga uppfattning som återspeglas i svaren. Undersökningen sammanfattas i en rapport. Förutom undersökningsrapporten har vi tagit fram en checklista för finansiell krisberedskap.