Skriv sökord

REMISSYTTRANDE Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet

Aktuellt Från oss Remisser

Sparbankernas Riksförbund avstyrker utredningens förslag till lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster samt föreslagen möjlighet för Finansinspektionen att genomföra så kallade ”testköp”. Förbundet tillstyrker utredningens övriga förslag rörande konsumentskydd och samordning mellan nationella myndigheter med ansvar för konsumentskyddslagstiftningen.

 

Förbundet har starka invändningar mot möjligheten att Finansinspektionen ges behörighet att genomföra så kallade ”testköp” dels av konstitutionella skäl dels avsaknaden av analys över vilka behov en sådan behörighet skulle fylla samt vilken effekt den skulle ge.

Utredningen har under avsnitt 7.3 Köp under dold identitet på andra områden, sid 89 ff. redovisat vilka områden i svensk rätt där myndigheter har getts möjlighet att genomföra oannonserade kontrollköp. Bortsett från skatteverkets möjligheter till kontrollköp avser övriga områden sådan som huvudsakligen berör folkhälsan som tobak, läkemedel och alkoholhaltiga drycker. Förbundet anser inte att motsvarande skäl, folkhälsoskäl, kan anföras för Finansinspektionen rätt att under dold identitet under vissa omständigheter skulle ges möjlighet att genomföra så kallade ”testköp” beträffande betalkonto eller verksamhet med bostadskrediter. Beträffande dessa finansiella tjänster ställer bland annat lagen om åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering upp höga krav på att kunden kan identifieras. Om detta inte går ska instituten inte tillhandahålla de nu aktuella tjänsterna. Utredningen har i avsnittet 13.4 Förslag till lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster, sid 199, konstaterat att detta att använda dold identitet endast går att genomföra fram till avtasbundenhet uppstår. Förbundet konstaterar att mot denna bakgrund torde denna möjlighet enbart utgöra en teoretisk sådan och därför i praktiken inte kunna tjäna sitt syfte.      

Förbundet anser vidare att frågan om vilket behov möjligheten till så kallade ”testköp” skulle ge Finansinspektionen inte utretts. Frågan om vilken effekt den skulle ge har inte heller utretts. Finansinspektionen har mycket stora befogenheter att såväl genomföra tillsyn som inom ramen för denna kräva in information från de finansiella instituten. Genom att utöva tillsyn torde Finansinspektionen på ett mycket bättre sätt upprätthålla ett gott konsumentskydd, för övrigt ett av myndighetens övergripande mål. Genom tillsyn och i tillämpliga fall av sanktioner, får de finansiella instituten på ett rättssäkert sätt reda på hur regelverken ska tolkas och efterlevas och som inte heller ger några konstitutionella betänkligheter.

Sammanfattningsvis avstyrker Förbundet förslaget att ge Finansinspektionen möjlighet att genomföra så kallade ”testköp” samt ändringen i lagen (2010:751) om betaltjänster på ovan anförda skäl. Myndighetsutövning ska ske öppet och offentligt samt på ett rättssäkert sätt och inte genom ”under cover” operationer.

Stockholm den 10 juni 2019

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

Ewa Andersen, Verkställande Direktör och Jan Hedqvist                      

Dela sidan: