Sparbankslitteratur

Sparbankerna

Ett magasin om vad vi på Sparbankernas Riksförbund gör för våra medlemmar Sparbankerna.
Artiklar om bland annat Sparbankernas samhällsnytta, samarbetet med Ung Företagsamhet, Svanenmärkta-fonder, bankerna blir nya mötesplatser, intervju med Per Åsling i skatteutskottet och projektet Oanade möjligheter.

Beställ tryckta exemplar kostnadsfritt info@sparbankerna.se eller läs som pdf Pdf, 3 MB.

Bokomslag Sparbankernas magasin

Sparbanken i Sverige
– mer än en vanlig bank

En berättelse om Sveriges drygt 60 sparbanker

Här berättar vi om skillnaderna, om Sparbanksidén och hur Sparbankerna får den att leva i dagens Sverige.

Läs broschyren Sparbanken i Sverige som pdf Pdf, 1.5 MB.

Bankmarknad och ägarroll i förändring

Sparbankerna, Swedbank & sparbanksstiftelserna på 2000-talet
Av Tom Petersson (2020)

Här analyseras utvecklingen under de senaste decennierna mot bakgrund av en historisk tillbakablick som sträcker sig till 1820-talet. I fokus står den mångbottnade relationen mellan Sparbanker, Sparbanksstiftelser och Swedbank. Sparbanker och Sparbanksstiftelser utgör i dag den enskilt största ägaren av Swedbank, och relationen mellan Sparbankerna och Swedbank har varit avgörande för båda parters utveckling. Hur denna relation har prövats och förändrats genom perioder av kriser och konflikter men också av expansion och tillväxt är det centrala temat i boken.

Framställningen bygger på intervjuer med mer än fyrtio personer. Till dem som ger sin syn på historien, samtiden och framtiden hör tidigare chefer i Swedbank – Göran Collert, Reinhold Geijer, Jan Lidén, Birgitta Johansson-Hedberg, Michael Wolf, Anders Sundström, Lars Idermark och Birgitte Bonnesen – liksom ledande företrädare för Sparbanker och Sparbanksstiftelser, såsom Lennart Haglund, Erik Hägglöv och Bosse Johansson.

Beställ boken från Bokus Länk till annan webbplats., Adlibris Länk till annan webbplats. eller Ginza Länk till annan webbplats.

Sven G Svenson
Historiker Bankman Författare

Av Ingvar körberg (2018)

Då livet varit som bäst, har det möda och arbete varit. Lyckligtvis har livet inte alltid varit som bäst. Så sammanfattade Sven G Svenson – Sven G kallad – sitt liv. Han var forskaren och historikern som blev sparfrämjare och bankman och som därefter återgick till forskningen. Han var författaren som bland annat skrev mästerliga biografier, och en detektivroman, alla med anknytning till Uppsala.

Under hela sitt liv var han omtalad, uppburen och beundrad. Han gjorde intryck och avtryck i alla sammanhang där han uppträdde. Han var en Homo ludens, en lekande människa, som blev stormästare i Juvenalorden och hederspresident i OD. Från forskarbordet på Carolina i Uppsala, där Sven G forskade om Gustav IV Adolfs utrikespolitik, gick han direkt till Sparfrämjandet som vd. Därefter blev han den obestridlige ledaren för Sparbankernas snabba utveckling under 1960-talet.

Beställ boken från Ekerlids Förlag Länk till annan webbplats.

Mikrofinans i Sverige – Hur når vi människor utan relation till banksystemet?

SparbanksAkademins skriftserie 2009:4

Denna skrift tar vid där SparbanksAkademins skrift 2007:2 – Mikrofinans-ger fler småskaliga alternativ ökat globalt välstånd? slutade. Föregångaren tog avstamp i ett brett samtal om begreppet mikrofinans och slutade i ett förslag om en partsgemensam satsning på mikrofinans som en lösning för att nå grupper i Sverige som ännu inte har en relation till banksystemet. I denna skrift presenteras en sådan lösning. Mikrofinans är ett svårt område. Komplicerade regelverk och en komplex målgrupp måste hanters genom skräddarsydda tjänster och metoder.
Kostnad vid beställning: 50 kr exkl. moms och frakt.

Beställ boken från Bokus Länk till annan webbplats., Adlibris Länk till annan webbplats. eller Ginza Länk till annan webbplats.

Ekonomi på plats

Av Lars Ingelstam

All ekonomi är i grunden lokal! Visst har vi råd med välfärden! Fler i arbete – genom att dela på jobben! Dessa är några av de teser som utvecklas i Ekonomi på plats. Boken är en kritisk betraktelse kring hur “ekonomin” vanligen presenteras. Men, framför allt tecknar den en annan och bredare bild: lokal ekonomi, social ekonomi, civilt samhälle och obetalt arbete placeras in i ett samhällsekonomiskt sammanhang. Redogörelser från flera fallstudier kombineras med siffervärden och uppskattningar. Några av de mest intressanta internationella författarna inom området får komma till tals. Boken avslutas med tre alternativa scenarier för hur samhället skulle kunna förändras genom att välfärd, arbete och ekonomi kombineras på ett annat sätt än vad som är gängse idag.
Kostnad vid beställning: 100 kr exkl. moms och frakt.

SLUTSÅLD

Magasinet Sverigeresan

Magasinet Sverigeresan från 2012 handlar om personer med spännande idéer som skapar företag. Med Sverigeresan vill vi ge inspiration och goda exempel från svenskt näringslivs kärna, de små och medelstora företagen runt om i landet.

Läs magasinet som pdf Pdf, 8.1 MB.

Ekluten
Förändringsprocessen inom Sparbanksrörelsen 1980-1995

Av Ingvar Körberg

Den förändringsprocess som Sparbankerna har genomgått under perioden 1980-95 är en av de mest genomgripande som har ägt rum inom svenskt finansväsende. 1980 fanns det 164 enskilda Sparbanker som drevs i något som liknade stiftelseform. 1995 börsnoterades Sparbanken Sverige AB, ett av de största bolagen på Stockholms Fondbörs. I boken skildras den omvälvande ideologiska kursändring som det innebar.

Boken kan beställas från Ekerlids Förlag Länk till annan webbplats.

Friherren från Lovisa – Carl David Skogman – Den okände makthavaren

Av Ingvar Körberg

Carl David Skogman, prästsom från Pärnå, ansågs i ungdomen ha ett fel: han saknade blygsamhet. Men denna egenskap kom att leda honom in i en osannoligt spännande och framgångsrik karriär. Här berättas den fantastiska historien om ynglingen från Nyland som skickades av den svenska regeringen på en treårig upptäcksresa till England, Västindien och Amerika. Hemma igen utsågs han snart till Sveriges finans- och handelsminister och kom att upprätthålla denna ställning i sjutton år. Han var modernare än sin samtid och drev ofta frågor på tvärs mot sin konservativa omgivning. När han fick igenom ett avskaffande av judereglementet, blev han ett hatobjekt i pressen och pöbeln kastade sönder hans fönsterrutor. Kostnad vid beställning: 50 kr exkl. moms och frakt.

Beställ boken här

Fusionen
Samgåendet mellan Föreningsbanken och Sparbanken Sverige

När Sparbanken Sverige och Föreningsbanken 1997 tillkännagav fusionen mellan de båda bankerna var det kulmen på en lång process. Tankar på ett samgående hade funnits sedan 1960-talet, men dittills hade alla försök gått i stöpet. Intresset var nämligen inte lika stort från båda parter. Jordbrukskassorna och Föreningsbankerna hade länge värjt sig mot alla tankar på ett samgående, medan Sparbankssidan tyckte sig ha allt att vinna på ett sådant.
Kostnad vid beställning: 150 kr exkl. moms och frakt.

Beställ boken här

Utveckling av kundrelationer inom bank- och finansmarknader

Av Kent Eriksson

För att ett företag och privatpersoner ska kunna sköta sina affärer effektivt är det viktigt att den finansiella hanteringen av affärer sker så smidigt som möjligt. Sett ur den synvinkeln utför bank och finansföretag ett arbete som är avgörande för samhällets ekonomiska tillväxt. I boken behandlas bankernas relation till sina kunder och hur de är organiserade för att kunna sköta dessa kundrelationer. Kostnad vid beställning: 50 kr exkl. moms och frakt.

Beställ boken här

200 år av samhällsnytta – 10 år av CSR

SparbanksAkademins skriftserie 2008:2

Författarna Pernilla Hultén och Filip Wijkström undersöker hur olika aktörer inom Sparbankssfären idag hanterar den unika särarten i Sparbanksidén. Fokus ligger här på andra aktiviteter eller områden än de som återfinns inom den direkta bankaffären. Skriften belyser hur man i fyra fall – på olika håll i den svenska Sparbankssfären och ofta i samarbeten med andra aktörer – genom samhällsnyttiga projekt söker balansera, kombinera eller intergrera kommersiella och ideella strävanden. Kostnad vid beställning: 100 kr exkl. moms och frakt.

Beställ boken här

Kultur och samhällsnytta – Hur kan vi mäta värdet av kultur och vill vi göra det?

SparbanksAkademins skriftserie 2009:2

17-18 mars 2009 arrangerade SparbanksAkademin ett seminarium särskilt riktat till de medlemmar som bedriver bidragsverksamhet. Temat var Kultur och samhällsnytta och syftet att problematisera kring kultur och kulturfinansiering. Hur avgör vi vilka kulturprojekt som kommer att skapa samhällsnytta? Kan och vill vi mäta kultur? Vad är det vi i så fall mäter och hur? Det var några av de frågeställningar som presenterades talare och åhörare som också fick diskutera några konkreta och aktuella case från medlemskretsen.
Kostnad vid beställning: 40 kr exkl. moms och frakt.

Beställ boken här

Mikrofinans – Ger fler småskaliga initativ ökat globalt välstånd?

SparbanksAkademins skriftserie 2007:2

Syftet med denna antologi är att ge ett brett perspektiv på begreppet mikrofinansiering. Det gäller såväl insatser för de allra fattigaste i världen som för de minst bemedlade i Sverige och de många människor i vårt land som av någon anledning har svårt att finna finansieringsmöjligeter för sina företag och idéer. Ambitionen är inte att ge svar, men att ställa frågor. Frågor som kanske i en förlängning – genom samtal mellan medlemmar och med andra aktörer – kan leda vidare till ny utveckling i den tradition som är Sparbankernas.
Kostnad vid beställning: 100 kr exkl. moms och frakt.

Beställ boken här

Malmö diskont – en krisanatomi

Av Tom Kärrlander

Licentiatavhandling i Infrastruktur, Stockholm 2008
KTH Arkitektur och samhällsbyggnad.
Kostnad vid beställning: 40 kr exkl. moms och frakt.

Beställ boken här

Tekniken i bankarbetet – Från 1820 års gåspenna till dagens IT-lösning

SparbanksAkademins skriftserie 2009:3

Licentiatavhandling i Infrastruktur, Stockholm 2008
KTH Arkitektur och samhällsbyggnad.
Kostnad vid beställning: 40 kr exkl. moms och frakt.

Beställ boken här

Medierna och bankerna – Hur rapporterade medierna om finanskrisen och hur agerade Sveriges konsumenter?

SparbanksAkademins skriftserie 2010:2

Vad som händer i banker och försäkringsbolag är en fråga av stort allmänintresse. I tider av kris är det särskilt viktigt att den information som når ut är korrekt och ger ett så gott underlag som möjligt för hushållens och andra investerares beslut. Mediernas roll är att rapportera men också att ifrågasätta och gräva för att eventuellt avslöja missförhållanden. En roll som förstås är särskilt angelägen i tider av kris. Då behövs kunskap och möjlighet till kontakt med och insyn i bankernas verksamhet även i icke-kristid.
Kostnad vid beställning: 100 kr exkl. moms och frakt.

Beställ boken här

Boende och bofinansiering – Med perspektiv på kriser och potential i marknaden

SparbanksAkademins skriftserie 2008:4

Den 23 oktober 2008 arrangerade SparbanksAkademin ett seminarium på temat Boende och Bofinansiering. Då föddes också tanken på denna anologi, där branschfolk och akademiker bidragit med olika perspektiv på frågan. Seminaiet och antologin blev också aktuellare än planerat i och med den världsomfattande finanskris som utlöstes av den amerikanska bolånekrisen. Ambitionen med skriften är att ge många perspektiv på ett ämne som ligger mycket nära de allra flesta människor.
Kostnad vid beställning: 100 kr exkl. moms och frakt.

Beställ boken här

Fattiga – Nöd

Fattigdom är som en böld som växer och endast sprider misär bland människor. Den utgör också ett hot mot samhällsstrukturen. Ur fattigdom skapas oro och krig, revolution och död. Fattigdom måste bekämpas med sociala reformer, ekonomiska insatser, integration, internationella överenskommelser, riktad U-landshjälp och så vidare.
Kostnad vid beställning: 40 kr exkl. moms och frakt.

Beställ boken här

EgendomsPraktikan – Om konsten att ärva, driva och videreutveckla en stor egendom

Av Jacob Palmstierna

Att äga en stor egendom med unika kulturvärden är en källa till glädje men för också med sig förpliktelser. Det är ett ägande med begränsningar. Det gäller att inse att en slottsmiljös särpräglade härlighetsvärde inte kan belånas. Jacob Palmstierna – bankmannen som 2008 kom ut med boken Jacobs Stege – berättar i Egendomspraktikan högst personligt och detaljerat om hur det varit att ha haft ansvaret för Maltesholm i nordöstra Skåne under de senaste 40 åren.
Kostnad vid beställning: 40 kr exkl. moms och frakt.

Beställ boken här

För säkerhets skull – Sparbankernas Säkerhetskassa i historiskt perspektiv

Av Christian Westrup

Sparbankernas Säkerhetskassa har funnits sedan år 1935. Kassans styrelse har funnit det både lämpligt och angeläget att dokumentera dess existens. Styrelsen gav bankdirektör Christian Westrup uppdraget att i en skrift beskriva kassan och dess verksamhet. Christian Westrup, som under åren 1982-1994 var kassans revisor och som från år 1995 är styrelseledamot i kassan, är väl förtrogen med ämnet.
Kostnad vid beställning: 40 kr exkl. moms och frakt.

Beställ boken här

Microfinance – Towards a small-scale solution for increased Swedish welfare

SparbanksAkademins

This anthology discuss the international debate around the concept of microfinance, the legal and commercial situation in Sweden and to what extent a social exclusion can be tuned into an inclusion by the help of the local financial operators and of new and better suited financial services. The book ends with a text arguing that a functional microcredit alternative is necessary even in a highly developed welfare state like Sweden, and that operators in the Swedish savings bank system should be able to play an important role in such an initiative.
Kostnad vid beställning: 40 kr exkl. moms och frakt.

Beställ boken här

Sammanställa och stödja

Av Muhammad Yunus

Att läsa De fattigas bankir ger inspiration och lust att vända upp och ner på det mesta. Det är ju så mycket som står i vägen för det som är klokt och rätt och så få som orkar hela vägen. Muhammad Yunus trotsar allt det vi tror oss veta om professorer i nationalekonomi. Han kallar sig hellre social entreprenör än ekonom. I motsats till stereotypen ifrågasätter han det tidigare självklara, skapar enorm förändring och stannar inte upp inför det omöjliga. Boken förklarar varför han har förtjänat sitt Nobelpris.
Kostnad vid beställning: 100 kr exkl. moms och frakt.

Beställ boken här

Klimathot, banker och investeringar

SparbanksAkademins skriftserie 2008:3

Dokumentation från SparbanksAkademins seminarium den 30 september 2008
Kostnad vid beställning: 50 kr exkl. moms och frakt.

Beställ boken här

Finanssektorns roll i samhällsbyggandet

SparbanksAkademins skriftserie 2009:1

Verksamheten vid Centrum för bank och finans har under åren 2007-2009 mottagit finansiellt stöd från SparbanksAkademin, efter ett beslut i anslutning till SparbanksAkademins bildande. Denna skrift – som producerades i anslutning till SparbanksAkademins Idéseminarium 2009 – innehåller ett axplock av den aktuella forskningen vid centret, i form av texter från forskarna själva.
Kostnad vid beställning: 100 kr exkl. moms och frakt.

Beställ boken här

Fast rotad är den trygghet som bygges på sparade slantar

Sparbank är en associationsform som, åtminstone i Sverige, saknar ägare som kan få del av den vinst som kan uppkomma. Denna speciella associaionsform uppstod för ca tvåhundra år sedan, då en Sparbank bedrev verksamhet till gagn för dem som inte hade tillräckligt stora affärer för att vara intressanta för banker med vinstintresse. Det ursprungliga syftet med Sparbanker var filantropiskt. Det var de breda klassernas tillträde till finansiella tjänster, främst sparande, som skulle tillgodoses.
Kostnad vid beställning: 200 kr exkl. moms och frakt.

Beställ boken här

Sparbankernas Historia

Av Ingvar Körberg

Sparbankerna är landets äldsta kreditinstitut. Den första svenska Sparbanken startade sin verksamhet 1820. Genom de förändringar som svensk Sparbanksrörelse genomgår 1990, bildades Nordens största bankgrupp. Sparbankernas långa historia innehåller många intressanta, dramatiska och fascionerande inslag.
Kostnad vid beställning: 20 kr exkl. moms och frakt.

Beställ boken här

Idéer för framtiden, Tankar på väg in i det nya Sparbankslandet

Den svenska Sparbankssfären har under de senaste decennierna genomgått flera mycket omfattande förändringar. I denna bok har Sparbanksakademin engagerat etablerade forskare och en handfull skribenter för att skapa underlag för reflektion och samtal på flera olika arenor, såväl inom som utanför sfären om vilken roll Sparbanksidén har haft och ska ha i det svenska samhället? Vad kan vi lära av tidigare och nuvarande kriser? Har ansvar en gräns och var går den i så fall?
Kostnad vid beställning: 150 kr exkl. moms och frakt

Beställ boken här

Samma idé – olika uttryck

Docent Lars Silver har tidigare på Sparbankernas Riksförbunds uppdrag rapporterat om Sparbankernas aktuella roll i den svenska samhällsutvecklingen. I denna skrift blickar han i stället ut över landets gränser. Med utgångspunkt i Sparbanksidén som en värderingsmässig manifestation gör han några nedslag på kartan. Hur har de ursprungliga värderingarna hanterats och utvecklats i andra länder? Vilken roll spelar Sparbanker i Europa? Och hur har idén organiserats på olika håll i världen? Detta är några av de frågor som Lars Silver söker besvara.
Kostnad vid beställning: 90 kr + moms + frakt.

Beställ boken här

Bank sedan 1820 – Sparbankernas och Swedbanks historia

Den verksamhet som Sparbankerna bedriver har utvecklats under över 200 år. Den 28 oktober 1820 grundades den första svenska Sparbanken. Det är få företag som kan se tillbaka på en så lång historia. Förhållandena har förändrats men, i princip har verksamheten i dag samma mål som den hade 1820. Den här skriften ger den historiska bakgrunden.
Kostnad vid beställning: 75 kr exkl. moms och frakt.

Beställ boken här

Sparbanksidén, sparandet och Sparbankerna i ett idéhistoriskt perspektiv

Boken är indelad i två delar. Den första delen tar upp det historiska förloppet från 1700-talet till 1950-talet och hur de grundläggande idéerna föddes och förändrades med tiden. Den andra delen har en mer analyserande karaktär, där författaren Ingvar Körberg diskuterar orsakerna till förändringen och efterlyser en debatt om bankmarknadens vitalisering.

Boken kan beställas från Ekerlids Förlag Länk till annan webbplats.

Vägen Framåt

I Vägen framåt prisas kvarvarande Sparbanker för sin verksamhet och stora betydelse inom de delar av Sverige där de fortfarande finns kvar. Boken tar även upp svårigheter som ibland kan märkas, både i samarbetet Sparbankerna emellan och i deras relation till Swedbank. Tyngdpunkten i bokens berättelse ligger på den dramatiska perioden 2005–2010 men genom historiska återblickar får läsaren ta del av de händelseförlopp som ledde till att Sparbanksrörelsen, både idé- och verksamhetsmässigt, slog in på skilda vägar. Boken tar även upp finanskrisen med start 2007/2008 och dess bakgrund, excesserna inom många av världens banker och krisens influenser på internationella Swedbank och tragiken med storägaren. Vägen framåt är uppdelad i fyra delar: Riksförbundet, Sparbankerna, Swedbank, Vägen framåt.

Boken kan beställas från Ekerlids Förlag Länk till annan webbplats.

Förnyelsen : Sparbankernas historia 1945-1980

Förnyelsen handlar om den mest expansiva och omvälvande perioden i Sparbankernas historia. Fredsåret 1945 fanns i Sverige 459 Sparbanker, vars verksamhet var hårt reglerad av lagar, som satte tydliga gränser mellan olika slag av banker. År 1980 hade Sparbankernas antal minskat till 164 och fungerade som fullservicebanker i aktiv konkurrens med andra banker.Under den här perioden genomgick marknaden omvälvande förändringar och Sparbankerna gick i spetsen för utvecklingen på bankområdet. På en rad områden tog Sparbankerna initiativ, som senare följdes eller kopierades av konkurrenterna, till exempel uttagsautomater och bankprodukter i kombination med försäkringar.

Boken kan beställas från Ekerlids Förlag Länk till annan webbplats.