Frågor vi driver

Sparbankernas Riksförbund företräder och verkar för sina medlemmars intressen. Detta arbete handlar om att påverka politiker och regelverksmakare så att mindre banker så som Sparbanker inte drabbas oproportionerligt hårt av nya reglerverk. Det finns många goda skäl för riksdag och regering att skapa bättre förutsättningar för banker av olika storlekar och av olika företagsformer.

Sparbankernas lokala kretsloppstänk där insättarnas pengar går till lokal kreditgivning och där bankens vinst stannar kvar på orten till nytta för kunden, samhället och banken bidrar till såväl ökad livskvalitet och tillväxt lokalt där Sparbanken finns.

En Sparbank är i huvudsak verksam på medelstora och mindre orter utanför storstadsregionerna. Genom Sparbankernas tydliga och lokala affärsmodell är Sparbankerna nyckelaktörer för kapitalförsörjning till privatpersoner samt till små och medelstora företag på sina verksamhetsorter – och därmed för samhällsutvecklingen i allmänhet.

Sparbankerna är viktiga för mångfald inom den finansiella sektorn. Med sitt lokala och långsiktiga perspektiv har Sparbankerna en annan syn på risk, på avkastning och därmed på sin kapitalallokering än vad många andra banker har.

Den finansiella sektorn tjänar på mångfald också associationsrättsligt. Sparbankerna utgör en betydande konkurrensfaktor till traditionella storbanker på de orter där en Sparbank är verksam.

En av slutsatserna av den senaste finanskrisen är att det oftast är de större affärsbankerna med komplexa verksamheter som genererar de största riskerna och därmed också de största samhällskostnaderna när kriser uppstår.

Sparbankerna har genom sin lokala förankring en begränsad risk i sin verksamhet och god kännedom om sina kunder. Ju fler aktörer det finns på marknaden desto större riskspridning.

Förbundets arbete handlar dessutom om att utveckla och förvalta Sparbankernas samarbete med Swedbank. Samarbetet som är etablerat sedan lång tid tillbaka har sin grund i en lång gemensam historik.