Personuppgifter

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med att dina personuppgifter hanteras på ett lagligt och öppet sätt. Vi vill att du ska veta hur vi använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.


GDPR (General Data Protection Regulation)

GDPR är en lag som gäller inom hela EU från den 25 maj 2018. Översatt till svenska blir GDPR Dataskyddsförordningen. Denna förordning och en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersätter i Personuppgiftslagen (PUL). Syftet är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter och att skapa ett enhetligt regelverk inom EU.

Vad har du för rättigheter som rör dina personuppgifter?

  • Du har rätt att begära ut vilka personuppgifter vi har om dig. Det gör du genom att beställa ett registerutdrag över dina personuppgifter.
  • Du har rätt att korrigera de personuppgifter vi har om dig eller komplettera informationen. Du kontaktar då Sparbankernas Riksförbund.
  • Du har rätt att få dina personuppgifter raderade.
  • Du har rätt begära begräsning av viss behandling av dina personuppgifter.
  • Du har rätt att få dina personuppgifter raderade.
  • Du har rätt att när det är tekniskt möjligt att få den information som du själv har lämnat till Sparbankernas Riksförbund överförd till dig själv eller annan aktör (s.k. portabilitet av dina personuppgifter).

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Mottagare som är självständigt personuppgiftsansvariga
Enligt lag är vi skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter till myndigheter.
Personuppgiftsbiträden
Dina personuppgifter kommer även att behandlas av våra uppdragstagare när dessa utför verksamhet som innefattar behandling av personuppgifter. Vi har bl.a. anlitat uppdragstagare för att utföra verksamhet avseende administration av utbildningar och konferenser. Exempel på sådana uppdragstagare kan vara konferensanläggningar, kursledare m.fl.

Behandling av personuppgifter utanför EU/EES

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Uppgifterna kan dock i vissa fall behandlas i ett land utanför EU/EES. Dina personuppgifter kommer även då att behandlas med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Vi tar dataskydd på stort allvar och värnar om dina rättigheter. Vi tar gärna emot dina frågor om hantering av personuppgifter.
E-post: info@sparbankerna.se
Telefonnummer: +46 8 684 206 20

Information om klagomål

Om du inte nöjd med den behandling av personuppgifter som sker hos oss, har du alltid möjlighet att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).