Om Guldeken

Konstruktion/Avsättning

Avsättning och regler för beräkning av avsättningens storlek bestäms av respektive bank (arbetsgivare). Det insatta beloppet för varje anställd omräknas till visst antal andelar i Stiftelsens totala förmögenhet. Andelsägare erhåller årsbesked utvisande ev. ny årsavsättning samt andelsägarens samlade andelar i Stiftelsen. Årsbeskedet skickas ut under september/oktober.

Utbetalningsregler

Huvudregel

Avsatta medel kan enligt huvudregeln lyftas efter 5 års fondering (mogna andelar). Andelsägare har därefter möjlighet att lyfta mogna andelar årligen.

Andelsägare får i mitten av februari det år denne har mogna andelar (andelar som varit fonderade i 5 år) med förfrågan om utbetalning önskas. Andelsägaren kan få alla de mogna andelarna utbetalda alt en del av dessa, dock minst 10 st.

De andelar som inte tas ut omfonderas till nästa år. Utbetalning av andelar sker sista bankdagen i april.

Ålderspension

Ålderspensionär har möjlighet att lyfta samtliga andelar året efter att andelsägaren erhållit ålderspension. Andelsägaren erhåller i augusti detta år förfrågan om utbetalning.

Om utbetalning inte begärs kvarstår andelarna till nästkommande år, då samtliga mogna andelar kan tas ut. Utbetalning sker sista bankdagen i oktober.

Sjukersättning

Vid icke tidsbegränsad sjukersättning har andelsägare möjlighet att lyfta samtliga andelar året efter att andelsägaren erhållit sjukersättning. Arbetsgivaren ska meddela Stiftelsen när anställd erhållit angiven sjukersättning. Stiftelsen tillskriver andelsägaren i augusti med förfrågan om utbetalning önskas.

Om utbetalning inte begärs kvarstår andelarna och femårsregeln (huvudregeln) fortsätter att tillämpas. Utbetalning sker sista bankdagen i oktober.

Avtalspensionär

Den som slutar med avtalspension har möjlighet att året efter att avtalspensionen erhållits ta ut de andelar som varit fonderade i minst tre kalenderår. För nyare andelar gäller femårsregeln (huvudregeln). Arbetsgivaren ska meddela Stiftelsen när anställd erhållit avtalspension. Stiftelsen tillskriver andelsägaren i augusti med förfrågan om utbetalning önskas.

Om utbetalning inte begärs kvarstår andelarna och femårsregeln (huvudregeln) fortsätter att tillämpas för andelar som inte är mogna. Utbetalning sker sista bankdagen i oktober.

Dödsbo

Samtliga andelar utbetalas året efter dödsfallet och utbetalning sker sista bankdagen i oktober. Utbetalning sker vanligtvis direkt till dödsboet men kan även ske till den som kan bevisa att han/hon företräder dödsboet.

Med anledning av att Guldeken byter stiftelseadministration 2022/2023, har andelar till dödsbo betalats ut per 2022-04-29

Beskattning

Inkomstbeskattning

Vid utbetalningen från Stiftelsen beskattas andelsägaren som om utbetalningen utgjorde vanlig löneinkomst. Arbetsgivarens årsavsättning till Stiftelsen föranleder ingen beskattning hos andelsägaren.
Vid utbetalning avdras från värdet källskatt motsvarande 30 %. För att Stiftelsen ska dra lägre skatt ska beslut om skattejämkning inlämnas till Stiftelsen. Det måste framgå av jämkningsbeslutet att utbetalningen gäller utbetalning från Stiftelsen Guldeken.

Stiftelsen lämnar kontrolluppgift till andelsägare och skatteverket. Om utbetalning sker i anledning av dödsfall är dödsboet skatteskyldigt och erhåller kontrolluppgiften.

Löneskatt

Arbetsgivaren betalar löneskatt på varje ny avsättning till stiftelsen.

Förmögenhetsskatt

Andelsägares värde är inte föremål för förmögenhetsbeskattning.

Pensionsgrundande

Erhållen utbetalning från Stiftelsen är inte pensionsgrundande.

Civilrättsliga regler

Utmätning

Andelarna kan inte utmätas för andelsägaren skulder.

Överlåtelse

Andelarna kan inte överlåtas till annan (exempelvis gåva, bodelning).Vid dödsfall utbetalas alla andelar till dödsboet. Värdet av andelarna ska tas upp i bouppteckningen som en tillgång med hänsyn till latent skatteskuld. Stiftelsen Guldeken utfärdar värdeintyg på andelarna per dödsdagen som sänds till dödsboet.

Bodelning

Vid bodelning i anledning av äktenskapsskillnad ska andelarna, efter hänsyn till latent skatteskuld och nuvärdesberäkning, antagligen tas upp som giftorättsgods tillhörigt andelsägaren. Vid lottläggning ska andelarna läggas till andelsägaren. Överlåtelse av andelarna kan inte ske. Det kan eventuellt hävdas att andelarna inte ska ingå i bodelningen. Frågan är dock inte prövad i rättspraxis vad gäller andelar i Stiftelsen Guldeken. Bodelning i samboförhållande ska andelarna/värdet inte ingå.

Pensionsgrundande

Erhållen utbetalning från Stiftelsen är inte pensionsgrundande.

Guldekens styrelse

Stiftelsen förvaltas av en styrelse som utses av styrelsen i Sparbankers Riksförbund (SR) (4 ledamöter) samt av Sparbankernas Intresseklubb i Finansförbundet (3 ledamöter) och av Finansförbundets Koncernklubb i Swedbank (1 ledamot). Sparbankernas Intresseklubb utser en av sina ledamöter till ordförande i styrelsen.

Styrelsen, utsedda av SR, består för närvarande av:

 • Christel Ödell, VD, Häradssparbanken i Mönsterås
 • Fredrik Blad, VD, Sparbanken Lidköping AB
 • Mikael Gustafsson, VD, Orusts Sparbank
 • Christer Björk, HR-ansvarig, Bergslagens Sparbank AB

Utsedda av Sparbankernas Intresseklubb

 • Thomas Larsson, ordförande, Sparbanken i Karlshamn
 • Peter Helmuthsson, Sparbanken Skåne AB
 • Bengt-Anders Sjöblom, Sparbanken Alingsås AB

Utsedd av Koncernklubb i Swedbank

 • Nils Norberg, Swedbank AB

Revisorer utsedda av SR

 • Gunilla Wernelind, KPMG
 • Gunilla Stenvall, suppleant, KPMG

Revisorer utsedda av Sparbankernas Intresseklubb

 • Katarina Jansson, Sparbanken i Enköping
 • Eva Nordlund, suppleant, Sparbanken Nord

Kort information

Grundläggande i dessa direktiv är att förvaltarna ska investera i 60 % aktier och 40 % räntor med en möjlighet att väga om dessa +-20 procentenheter. Alternativa placeringar tillåts också men endast till en begränsad nivå.

Swedbank Robur är diskretionär huvudförvaltare och Indecap AB förvaltar en mindre del av den totala förmögenheten även det diskretionärt. Stiftelsens innehav i aktier i Swedbank AB ligger utanför förvaltarnas ansvar, ansvaret för förvaltning av aktieinnehavet ligger istället direkt under stiftelsestyrelsens. Innehavet uppgår till 979 438 aktier med ett värde per 2022-12-31 på ca 175 mkr.

De totala tillgångarnas värde vid årsskiftet 2022/2023 kommer att beräknas mot slutet av januari 2023.