Guldeken

Stiftelsen Guldeken är en resultatandelsstiftelse för anställda i Sparbanker och för anställda i tidigare Sparbanken Sverige.Nya årsavsättningar till stiftelsen sker fortsatt av de allra flesta Sparbanker. Genom årliga avsättningar får du som anställd i Sparbank del i resultatet som du bidragit till att åstadkomma.

Så här loggar du in på webbtjänsten PRI

Klicka på logga in uppe till höger. Välj alternativet Vinstandelsstiftelse och logga in med ditt Bank-ID.

Du som inte har anslutit dig till webbtjänsten hos PRI får ett brev före årsskiftet med information om aktuellt innehav.

För dig som andelsägare innebär byte till ny leverantör en del fördelar:

  • Du kommer hädanefter att kunna välja att begära utskiftning digitalt och under året dessutom följa dina andelars värdeutveckling digitalt.
  • Du kommer från 2023 också ha möjligheten att varje år ta ut samtliga disponibla andelar, dvs. de som stått inne i minst tre hela kalenderår eller längre.

Aktuellt andelsvärde

Aktuell andelskurs publiceras normalt runt den 20:e varje månad, avstämt per den sista dagen månaden före – med undantag för kursen i juli som ej rapporteras.

Utskiftning till de som enligt regelverket är berättigade, sker sista bankdagen i april månad. Andelarnas värde vid utskiftningen beräknas per 31 mars.

För mer information se gärna hemsida för PRI – www.pri.se

Per den 2022-12-31 utgjorde aktier i Swedbank AB (publ) ca 10 % av den förvaltade portföljens totala värde.

För mer information kring förvaltningen se gärna Stiftelsens Guldekens årsredovisningar.

Ålderspension

I Guldeken kategoriseras man som ålderspensionär när man fyller 65 år.

Ålderspensionär har möjlighet att lyfta samtliga andelar året efter att andelsägaren erhållit ålderspension. Andelsägaren erhåller i augusti detta år förfrågan om utbetalning.

Om utbetalning inte begärs kvarstår andelarna och ny förfrågan skickas ut nästkommande år. Utbetalning sker sista bankdagen i oktober.

Dödsbo

Utbetalningar till dödsbon sker löpande under året. Om andelsägaren avlider ska dennes andel utskiftas till dödsboet så snart stiftelsen har fått kännedom om dödsfallet. Vi rekommenderar att man behåller den avlidnes sus-anslutna konto till dess att utbetalning sker.

Har du några frågor kring detta ber vi dig kontakta Carina Rydholm verkställande tjänsteman i Stiftelsen Guldeken.

E-postadress: carina.rydholm@outlook.com
Telefon: 0722 - 23 20 80