Skriv sökord

Varbergs Sparbank ger forskningsstipendier för ett växande Varberg

I samhället
forskningsstipendier, Forskningsstipendium, varbergs sparbank,
Från vänster: Krister Svahn, moderator, Maria Gustafsson, chef Campus Varberg, och Jan Inge Lyckberg, Verkställande Tjänsteman Sparbanksstiftelsen. Fotograf: Maria Narevik, Campus Varberg

Senast uppdaterad: 27 januari, 2022

Tillsammans med Varbergs Sparbank och Sparbanksstiftelsen Varberg har Campus Varberg möjlighet att erbjuda forskningsstipendier med syfte att öka forskningens närvaro vid Campus Varberg. Forskningen ska långsiktigt bidra till det livslånga lärandet och utveckling i Varberg.

Hösten 2021 var andra gången som forskningsstipendier delas ut till högskolor och universitet som samverkar med Campus Varberg. Vid förra omgången, 2020, delades fyra stipendier ut och dessa projekt är nu igång för fullt. Det planeras bland annat ett seminarium i Varberg, där en forskargrupp från Högskolan i Skövde presenterar resultatet av hur butiker i Varberg, utifrån begreppet organisatorisk resiliens, hanterat att möta krisen under pandemin.

– Denna möjlighet som Sparbanksstiftelsen Varberg erbjuder är ett viktigt inslag i att kunna bidra med nya perspektiv till och i ett växande Varberg. Forskningsstipendier stärker och fördjupar samarbetet med de lärosäten som är kopplade till Campus Varberg, vilket ger oss ytterligare kunskap om vilka kompetenser som behöver utvecklas för att möta framtiden, säger Maria Gustafsson, förvaltningschef vid utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i Varbergs kommun.

Forskningsstipendierna ska stärka attraktiviteten i ett växande Varberg

Forskningsstipendierna syftar till att fördjupa och utveckla samarbete mellan utbildning, akademi och arbetsliv. Ambitionen är att den ökade närvaron av forskning på Campus Varberg ska bidra till att bibehålla och stärka attraktiviteten i ett växande Varberg gällande kompetensförsörjning, men även för att öka etablering och konkurrenskraft. Forskningen syftar även till att bidra till det livslånga lärandet och långsiktigt verka för en välfungerande välfärd.

– Akademisk utbildning och lokal forskning ser vi som en viktig del av Varbergs framtid. Att kunna erbjuda lokal forskning stärker Campus som lärosäte i sina kontakter med universitet och högskolor. Det ger många positiva ringar på vattnet för boende och verksamma i området. Det känns bra att kunna vara med att bidra till att dessa projekt genomförs, säger Jan Inge Lyckberg, verkställande tjänsteman på Sparbanksstiftelsen Varberg.

Forskningsprojekt som beviljats medel 2022

Till årets omgång har elva ansökningar inkommit och en referensgrupp från Campus Varberg har föreslagit Sparbanksstiftelsen om att bevilja forskningsstipendier till fem forskningsprojekt för att starta 2022.

Nedan listas kort de fem projekt som beviljats stipendier.

Strategier för implementering av livslångt lärande

Projektet ”Strategier för implementering av livslångt lärande” syftar till att hitta modeller för hur lärosäten bättre kan vara en utbildningspart för näringslivet och möta den snabba tekniska utvecklingen. Projektet kommer även att titta på hur näringslivet kan samverka med lärosäten kring utformning, genomförande och utvärdering av kurser. Möjliga effekter som kan uppnås av detta projekt är en ökad kompetensförsörjning och livslångt lärande som i sin tur kan stärka innovationskraften för ett konkurrenskraftigt näringsliv i regionen. Forskningen genomförs i samverkan med Högskolan i Borås.

Vad värdesätter kunden? Nya kundperspektiv på e-handel

Syftet med projektet ”Vad värdesätter kunden? Nya kundperspektiv på e-handel” är att kartlägga kundperspektivet på e-handel som drivs av små och medelstora detaljhandelsföretag, med utgångspunkt hos konsumenter i Varberg och Halland. Det praktiska resultatet förväntas vara ett ramverk över viktiga aspekter av e-handel utifrån kundperspektiv, som kan hjälpa små lokala handlare att uppnå effektivare digitalisering av sin verksamhet. Forskningen genomförs i samverkan med Högskolan i Skövde.

Bäckenbottensskada – ett osynliggjort och normaliserat kvinnligt hälsoproblem

Bäckenbottendysfunktion till följd av förlossningsskador drabbar många kvinnor och innebär stora kostnader för samhället. Det råder brist på forskning inom området bäckenbottenskador och projektet kommer även att kartlägga kunskaperna om bäckenbottendysfunktion bland unga kvinnor i Varberg. Forskningen genomförs i samverkan med Högskolan i Halmstad.

Äldre personer med sömnproblem i särskilt boende provar tyngdtäcke, en interventionsstudie

Projektet kommer att, genom en interventionstudie, studera effekterna av tyngdtäcke på särskilda boende där många äldre lider av sömnproblem. Tyngdtäcke är ett alternativ till läkemedel vid sömnbesvär där man ser ett efterfrågat behov av mer forskning. Forskningen genomförs i samverkan med Högskolan i Halmstad.

Metoder och verktyg för entreprenöriellt lärande som brygga mellan utbildning och arbetsliv

Projektet ”Metoder och verktyg för entreprenöriellt lärande som brygga mellan utbildning och arbetsliv” handlar om att utveckla idéer, metoder, modeller och verktyg kring entreprenöriellt lärande. Effektstudier visar att studenters lärande stärks när de får lära sig genom att skapa värde för andra, så kallat värdeskapande lärande. Forskningen har tydliga kopplingar till systematiskt kvalitetsarbete och handlingsbaserad arbetslivskopplad pedagogik. Forskningen genomförs i samverkan med Chalmers Tekniska högskola.

Läs mer om forskningsstipendierna på Varbergs Sparbank

Dela sidan: