Skriv sökord

Tydliga inflationseffekter i över hälften av småföretagen i Skåne

Aktuellt Näringslivet Undersökning
inflationseffekter, Alexandra Bagger, företagsrådgivare, Sparbanken Skåne
Alexandra Bagger, företagsrådgivare Sparbanken Skåne

Senast uppdaterad: 29 augusti, 2022

Drygt åtta av tio småföretag i Skåne har känt av årets inflationseffekter med skenande inköpspriser. För tre av tio handlar det om samlade kostnadsökningar på över 20 procent. Konsekvensen: krympande marginaler, försämrad likviditet och uppskjutna investeringar. Det visar en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Sparbanken Skåne.

Det vikande konjunkturläget med snabbt stigande priser på råvaror, komponenter, el och drivmedel är idag det största bekymret i näringslivet. Det framgår av en ny enkätundersökning som gjorts bland företag i Skåne med 1-50 anställda. Endast var tionde företag har inte märkt några kostnadsökningar alls, medan det för en tredjedel av de drabbade handlar om kostnadsökningar på över 20 procent under de senaste tolv månaderna. För ytterligare en tredjedel ligger de samlade ökningarna i spannet 11-20 procent medan det för den sista tredjedelen handlar om kostnadsökningar på upp till 10 procent.

– Inflationen märks nu tydligt för de allra flesta och givetvis är en del hårdare drabbade än andra. Branschmässigt vet vi att sektorer som bygg, transport och livsmedel är speciellt pressade av det som sker. Undersökningen visar också att prioriteringarna ute i företagen börjat ändras, säger Alexandra Bagger, företagsrådgivare på Sparbanken Skåne.

Ljusare tider efter pandemin

Nästan sex av tio småföretag uppger att senaste årets kostnadsökningar fått tydliga negativa konsekvenser för verksamheten. Undersökningen från Novus indikerar ändå att företagens finanser varit goda sedan den starka återhämtningen efter coronakrisen, då faktiskt fyra av tio upplever att inköpsprisökningarna i praktiken inte haft någon påverkan.

– Företagen har varit väl rustade och har också gjort vad de kunnat för att motverka ökningarna. Samtidigt är kostnadsökningar på 20 procent eller mer ingen enkel sak att kompensera ens med en god buffert, sparkrav och egna prishöjningar, säger Alexandra Bagger.

Totalt upplever 44 procent av småföretagen i Skåne att de ekonomiska marginalerna försämrats under det senaste året. 20 procent anger att likviditeten blivit sämre och 12 procent har tvingats skjuta upp planerade investeringar, främst avseende fordon, maskiner och produktionsutrustning. Vidare har 9 procent behövt avvakta med planerad expansion på grund av pris- och kostnadsökningarna.

Generellt ser de något större företagen (11-50 anställda) större utmaningar än de allra minsta företagen (1-10 anställda). Bland företag med 11-50 anställda uppger 54 procent att de fått sämre marginaler.

Svag krona ger dyrare import

Utöver högre kostnader rapporterar vart femte företag idag en konkret brist på insatsvaror. Sammantaget upplever hela 82 procent av de svarande i undersökningen någon typ av svårigheter i sin verksamhet just nu.

– Det är ett utmanande läge. Flera pandemieffekter dröjer sig kvar och på kort tid har vi gått från en överskottsekonomi till en bristekonomi, något som inte minst syns på energimarknaden där kriget i Ukraina medfört extrema störningar. Den svenska kronan har också varit svag, vilket bidragit till högre inflationstryck via importpriserna. De stigande prisnivåerna har dragit med sig både marknadsräntor och styrräntor, en utveckling som även påverkar företagens finansieringskostnader och kalkylräntor, säger Alexandra Bagger.

Högre priset och varsel väntar

75 procent av småföretagen i Skåne flaggar för att genomföra förändringar för att möta den tuffa situationen. Sex av tio uppger att de höjer priserna gentemot sina egna kunder. Utöver det hänvisas till olika typer av åtstramningar och sparpaket, även om bara ett fåtal nämner direkta personalnedskärningar. På en specifik fråga om takten i företagets hållbarhetsarbete påverkas, svarar åtta av tio att det stigande kostnadsläget inte har någon betydelse för detta.

– Undersökningen visar svart på vitt att inflationen börjat få följder för småföretagen, den visar också att prisökningarna förs vidare i nästa industriled för att i slutänden hamna hos hushållen. Idag pressas konsumtionen av många olika faktorer med en försvagad konjunktur som följd. Exakt hur det kommer att slå mot näringslivet och sedan arbetsmarknaden återstår att se. En avgörande faktor för inflationstrycket framöver blir den löneavtalsrörelse som väntar i höst, säger Alexandra Bagger.

– Vi ser också att ekonomin och det stigande kostnadsläget alltmer blir en valfråga. Politikerna vill visa handlingskraft med olika utspel, bland annat om högkostnadsskydd för el, men i dagsläget kvarstår mycket osäkerhet för företagarna om hur det verkligen blir.

Tre tips till företagare

  • Det är helt klart tuffare ekonomiska tider och ifall du inte redan gjort det så se över hur du kan planera inköpen. Undersök alternativ, bevaka inköpspriser och jämför leverantörer. Ur ett prisperspektiv kan det löna sig att samla affärer hos en och samma leverantör. Förhandla sedan inte bara pris utan också betalningsvillkor. I dagsläget kan det även vara intressant att köpa större partier av nyckelvaror och bygga lager för att säkra tillgången och på så sätt också undvika skenande inköpspriser.
  • Justera företagets egna priser. Flera företag har redan höjt sina priser, hur ligger er egen prissättning till i jämförelse på marknaden? Det är en balansgång att det nya priset blir rimligt så att inte företaget tappar försäljning. Politikerna uppmanar till försiktighet med att höja priser och självklart måste det göras klokt och ansvarsfullt.
  • Stigande energipriser har aktualiserat frågan om energikällor. Undersök om ditt företag bör byta till exempelvis egna solceller. Just solceller kan delar av året även producera energi till elbilar, truckar och andra elektriska verktyg. Regeringen avsatte tidigare medel så att företag kunde söka solcellstöd, men den nya skattereduktionen för grön teknik exkluderar företag. Däremot erbjuder många banker speciella ränterabatter på finansiering av hållbara energilösningar.

Om Sparbanken Skåne

Sparbanken Skåne är en regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar där besluten fattas nära kunden. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser.
sparbankenskane.se

Läs hela pressmeddelandet med undersökning

Dela sidan: