Skriv sökord

Till finansmarknadsministern och civilministern om provisionsförbud

Opinion
Björn Elfstrand vd Sparbankernas Riksförbund motsätter sig förslaget om provisionsförbud
Björn Elfstrand VD Sparbankernas Riksförbund

Senast uppdaterad: 2 mars, 2023

Retail Investment Strategy och frågan om införande av provisionsförbud – Skrivelse från Sparbankernas Riksförbund till finansmarknadsminister Niklas Wykman och civilminister Erik Slottner.

Frågan om provisionsförbud vid förmedling av investeringstjänster diskuteras på nytt på EU-nivå. Jag skriver till Er eftersom frågan har stor betydelse för Sparbankskunders förutsättningar att få investeringsrådgivning.

Sparbankerna har tillsammans 2,5 miljoner kunder och är en viktig tillhandahållare av finansiella tjänster till privatpersoner och företag i stora delar av landet. Verksamheten bedrivs i huvudsak i små och medelstora städer från Kiruna till Lund. I stor utsträckning står Sparbankerna för den finansiella infrastrukturen i de delar av landet där de stora bankerna inte längre ger någon personlig service. Sparbankerna tillhandahåller ett rikt utbud av investeringstjänster och åtnjuter det högsta förtroendet bland landets bankkunder och har i återkommande mätningar av Svenskt Kvalitets Index givits utmärkelsen ”Sveriges mest nöjda kunder” från såväl privatpersoner samt företagskunder och inom området Hållbarhet.

MiFID II-regelverket har begränsat möjligheterna att ta emot och ge provisioner för investeringstjänster och medfört krav på flera åtgärder för att stärka konsumentskyddet. Förbundet anser att åtgärderna har varit välgrundade och att regleringen för svenskt vidkommande medfört önskat resultat.

Provisionsförbud medför minskad efterfrågan av rådgivning

Förbundet bedömer att en övergång till en uteslutande avgiftsbaserad modell, som skulle bli följden av ett provisionsförbud, skulle medföra tydliga förluster för konsumenter. Studier(1) visar att i länder där provisionsförbud har införts så har investeringsrådgivningen minskat kraftigt och endast kunder med mycket stora finansiella tillgångar har efterfrågat (avgiftsbaserad) rådgivning.

Konsumenters benägenhet att vilja betala för investeringsrådgivning är alltså liten(2) och detta medför olika slags negativa konsekvenser. Vissa konsumenter avstår helt från investering och sparande, andra investerar utan rådgivning eller baserat på allmänt tillgänglig information vars värde kan vara svårt att bedöma för konsumenten.

Dessutom befarar Förbundet att en ökad benägenhet att basera investeringsbeslut på allmänt tillgänglig eller rent av alternativ information, utan vidare förefaller kunna leda till ökad risk för investeringsbedrägerier.
Det kan också poängteras att konsumenter vid investeringsrådgivning idag fritt kan välja mellan provisionsbaserad och avgiftsbaserad rådgivning. Möjligheten till avgiftsbaserad rådgivning attraherar emellertid endast få.

Rådgivning har positiva effekter för konsumenter

Provisionsbaserad ersättning har, enligt Förbundet, positiva effekter för konsumenter. En stabilare omfattning av provisionsintäkter ger bättre förutsättningar för tillhandahållaren att göra investeringar i verksamheten, t.ex. i produktutveckling och produktutbud till gagn även för konsumenten. Fler kunder investerar och sparar, enkelt uttryckt.

Utvecklingen mot hållbara investeringar ställer tydliga krav på tillhandahållarna i detta hänseende och det är viktigt att konsumenter inte avstår från att göra hållbara investeringar på grund av regler som generellt riskerar avhålla konsumenter från investeringstjänster.

Förbundet menar således att det saknas anledning att i svensk rätt införa ett förbud mot provisioner vid investeringstjänster. Istället talar goda skäl för att bevara nuvarande ordning, som förebygger intressekonflikt genom kravet på att mottagen provision ska vara balanserad mot en extra nytta för kunden.

Förbundet är naturligtvis medvetet om att EU-kommissionens uppfattning om behovet av ett förbud, grundas på iakttagelser i hela unionen och att skälen för ett förbund kan framstå klarare i andra länder än Sverige. Förbundet vill därför uppmana Regeringen att noga utvärdera effekterna av ersättningsformerna i den svenska marknaden för investeringstjänster och att sträva efter att vi i Sverige inte ska behöva underkastas ett i alla avseenden dåligt förbud.

Med vänlig hälsning
SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

Björn Elfstrand
VD

  1. Retail Investments Product Data Sales, FCA Storbritannien 2022
  2. Disclosure, inducements and suitability, EU-kommissionen 2022

Läs om EU-kommissionens förslag om ett generellt provisionsförbud för finansiell rådgivning

Dela sidan: