Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Promemorian Tryggare Bostadsrätt (Ju2021/03758)

Remisser
ekonomichef sökes, PMFS 2020:3, Remissyttrande, Startlån till förstagångsköpare

Senast uppdaterad: 1 januari, 2022

Sparbankernas Riksförbund har erbjudits tillfälle att lämna synpunkter över remiss Promemorian Tryggare Bostadsrätt (Ju2021/03758).

Sparbankernas Riksförbund tillstyrker förslagen, vilka syftar till att stärka konsumentskyddet avs. förhållanden kring bostadsrätter.

I förslaget framkommer att Bokföringsnämnden vid närmare utformning och uppställning av kassaflödesanalys i en mindre bostadsrättsförenings årsredovisning, bör överväga om kraven på analysen kan ställas lägre på dessa.

Förbundet vill anföra att vi i de flesta sammanhang bejakar förenklingar som underlättar förståelsen som därmed ökar insynen för konsumenten och anser att detta även i detta sammanhang bör övervägas. Detta måste dock ske utan att det påverkar det stärkta konsumentskyddet negativt.

Sparbankernas Riksförbund remissvar Tryggare Bostadsrätt Ju2021-03758

Sparbankernas Riksförbund är en intresseorganisation för 58 sparbanker och 24 sparbanksstiftelser och har som syfte att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och främja deras gemensamma bästa. Förbundet, som bildades 1985, representerar medlemmarna gentemot myndigheter och organisationer och är också remissinstans och förhandlingspart i ärenden av betydelse för medlemsbankerna.

Sparbankernas Riksförbund är medlem i:

WSBI (The World Savings and Retail Banking Institute​)
ESBG (The European Savings and Retail Banking Group) 
IMM (Institutet mot mutor)
SIMPT (Svenska institutet mot penningtvätt)
Gilla din ekonomi ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om utbildning i ekonomiska och finansiella frågor.

Förbundet har även ett formellt samarbete med Svenska Bankföreningen

www.sparbankerna.se

Lena Karlsson
Lena Karlsson
lena.karlsson@sparbankerna.se
Dela sidan: