Skriv sökord

Sparbankernas Ägareförening

Sparbankernas Ägareförening, Sparbankernas förening för ägarfrågor i Swedbank bildades år 2009 för att hantera medlemmarnas ägaransvar och företräda deras ägarintresse i Swedbank. Sparbankerna är sedan 2016 den största ägaren i Swedbank AB med ett samlat innehav av cirka 11 procent . Sparbankerna har en lång gemensam historia med Swedbank som går tillbaka till 1942 då dåvarande Sparbankernas Bank AB bildades och som senare blev Swedbank AB.

 

Ägandet i Swedbank är stabilt och långsiktigt. Sparbankernas Ägareförening värnar om Swedbanks självständighet med sparbankerna som viktig samarbetspartner och ägare. Swedbank delar värderingar med sparbanksrörelsen. Det handlar om en sund vardagsekonomi för privatpersoner och företag samt lokal förankring.

Som långsiktiga, ansvarsfulla och aktiva aktieägare har sparbankerna och sparbanksstiftelser även tillfört kapital till Swedbank för att stärka bankens kapitalbas.

Sparbankernas Ägareförening har en representant i Swedbanks valberedning sedan flera år. Sparbankernas Ägareförenings ordförande är för närvarande ordförande i Swedbanks valberedning.

Ägarutövandet i Sparbankernas Ägareförening
Sparbankernas Ägareförenings uppgift är att främja värdeökning på medlemmarnas innehav av aktier i Swedbank AB och säkerställa och tillvarata medlemmarnas ägarinflytande och ägaransvar avseende Swedbank AB. Ägarinflytandet sker formellt genom samordning av beredning och utövande av medlemmarnas ägarrättigheter såsom

• val av styrelse och revisor och ersättning till styrelse och revisor
• initiativrätten (rätten att få ärende behandlat på bolagsstämma)
• begäran om sammankallande av extra bolagsstämma
• frågerätten (styrelsens och verkställande direktörens upplysningsplikt)
• rätten till minoritetsrevisor, allmän och särskild granskning samt andra frågor av betydelse såsom valberedningens sammansättning och arbete

Men det sker också löpande informella diskussioner med ledning och styrelse i Swedbank.

Se aktuell lista med störta ägarna av Swedbank