Sparbankerna är de mest solida bankerna i Sverige

Sparbanken Lidköping AB, Virserums Sparbank och Högsby Sparbank är Sveriges tre mest solida banker enligt Westnova Management ABs årliga mätning av soliditeten i svenska banker.  Av de 20 bankerna i topp i år är hela 18 stycken en sparbank. Genomsnittet för sparbankerna är 15,9 %. 

Det egna kapitalet i sparbankerna uppgick per 2016-12-31 till 57,8 (52,2) miljarder svenska kronor. Lägst soliditet har Avanza Bank AB och Nordnet Bank AB, främst beroende på att försäkringsrörelsen ingår i balansräkningen. Justeras för försäkringsrörelsen är soliditeten 5,3 % (Avanza Bank) respektive 6,9 % (Nordnet Bank).

I Sverige finns 89 svenska banker (bankaktiebolag, medlemsbanker och sparbanker) med tillstånd av Finansinspektionen att bedriva bankverksamhet. Årets mätning av bankernas soliditet visar en sammanlagd soliditet på 5,70 % (5,46 %) och ett sammanlagt eget kapital på 844 (792) miljarder svenska kronor. Balansomslutningen är 14 855 (14 557) miljarder svenska kronor, cirka 3,4 gånger Sveriges BNP för 2016.

 

De fyra storbankerna står för cirka 89 % av bankernas totala balansomslutning.

De fyra storbankerna har tillsammans en soliditet på 5,40 % (5,18 %), vilket är en ökning från föregående år. Detta beror på att storbankernas balansomslutning har ökat (+1,3 %) mindre än eget kapital (+5,5 %). Swedbank har den högsta soliditeten av storbankerna (6,02 %), medan Nordea har den högsta förbättringen under 2016. I storbankernas tillgångar ingår immateriella tillgångar på 71 miljarder svenska kronor, som motsvarar cirka 10 % av storbankernas egna kapital.

Definitionen på soliditet är eget kapital plus 78 % av obeskattade reserver genom balansomslutningen per 2016-12-31. Alla bankkoncerner redovisas med soliditet på koncernnivå i svenska kronor.

Sveriges Riksbank har en soliditet på 14,1 % (14,7 %), och har en balansomslutning på 845 (663) miljarder svenska kronor. Riksbankens balansomslutning motsvarar cirka 5,7 % (4,6 %) av de svenska bankernas sammanlagda balansräkningar.

"Bankernas soliditet kommer allt mer i fokus, för det är primärt riktigt eget kapital som kan hantera större förluster i banker. Detta är särskilt viktigt när den globala ekonomiska utvecklingen är fortsatt svag, det är konstgjort låga räntor och en historiskt mycket hög skuldsättning. En högre soliditet i banker, allt i övrigt lika, förbättrar skyddet för kunder och samhälle. Under 2016 har soliditeten förbättrats, framförallt i storbankerna, vilket är glädjande", säger Henrik Molenius, vd Westnova Management AB i en kommentar.

 

Lista på alla bankers soliditet per 2016-12-31 pdf

 

Senast uppdaterad: 
2017-06-16