Skriv sökord

Sparbanken Skåne storsatsar på nytt tvärvetenskapligt centrum för hållbar näringslivsutveckling

Hållbarhet I samhället
Sparbanken Skåne, Sparbankernas riksförbunds styrelse, Rasmus Roos
Rasmus Roos, vd Sparbanken Skåne

Senast uppdaterad: 30 maj, 2022

Ekonomihögskolan, LTH och Sparbanken Skåne tillsammans med Sparbanksstiftelsen Finn grundar ett gemensamt centrum för hållbar näringslivsutveckling vid Lunds universitet. Satsningen omfattar över 50 miljoner kronor och redan till hösten ska centrumbildningen välkomna nya doktorander i olika forskningssamarbeten. I fokus står omställningen till ett mer hållbart samhälle med bibehållen bärkraftig ekonomi, genom samverkan och kunskap.

– Det finns ett stort engagemang och intresse bland företag för arbete med hållbar utveckling, men också en stor ödmjukhet inför att man har mycket kvar att göra. Nu får vi möjlighet att arbeta tillsammans – näringslivet, det finansiella systemet och akademin, säger Susanne Arvidsson, som är docent i redovisning och finans vid Ekonomihögskolan och blivande föreståndare för Sparbanken Skånes centrum för hållbar näringslivsutveckling.

Syftet med centrumbildningen är att stödja utvecklingen mot hållbara affärer och bidra till ett välstånd i samhället som vilar på en långsiktig grund. Genom forskning och utbildning i internationell framkant ska framgångsrik omställning för svenska företag skapas, parallellt med ökad konkurrenskraft. Allt i nära samarbete mellan akademin och privata och offentliga aktörer.

– Vi menar att vägen ut ur samhällets sårbarhet går genom kunskap och samverkan. Vi behöver veta mer om hur företagen och finansmarknadens aktörer kan väga in hållbarhet i sina beslut. Förhoppningen är att med Sparbanken Skånes centrum för hållbar näringslivsutveckling kunna bjuda in många olika medskapare i arbetet med att bygga ett hållbart Sverige, säger Mats Benner, professor i forskningspolitik och rektor för Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Verksamheten i nära samarbete med näringslivet

I en debattartikel i Sydsvenskan 29/5 för Mats Benner tillsammans med Annika Olsson, rektor vid LTH, och Rasmus Roos, vd på Sparbanken Skåne, fram hållningen att omställning behöver vara förenlig med en bärkraftig ekonomi för att lyckas.

– Hållbar omställning betyder ofta att företagen måste ändra sina affärsmodeller och vara mer cirkulära i sin materialanvändning. De måste klara av att orientera sig i ett landskap med stora teknikskiften och samhällsutmaningar, och kontinuerligt minimera risker och maximera möjligheter, säger Annika Olsson, professor i förpackningslogistik och rektor för LTH, Lunds Tekniska Högskola.

Ansatsen för centrumbildningen är bred, tvärvetenskaplig och lösningsinriktad. Verksamheten ska drivas i nära samarbete med näringslivet, bland annat genom forskning, seminarier och vidareutbildningar för livslångt lärande.

– Företagens omställning till nollutsläpp och ökad hållbarhet är beroende av lösningar tvärs över forskningsämnen och fakulteter. Det måste ske i samverkan med omgivande samhälle, infrastrukturer, normer och politik – därför är denna centrumbildning så viktig, säger Lars J Nilsson, professor i miljö- och energisystem vid LTH och en av forskarna vid det blivande centrumet.

Utvecklar nytt masterprogram i hållbart företagande

Inom ramen för Sparbanken Skånes centrum för hållbar näringslivsutveckling kommer ett nytt masterprogram i hållbart företagande att utvecklas. Förhoppningen är att ytterligare rusta studenter med hos näringslivet efterfrågade kunskaper om hållbara affärer och problemlösning där processer, system och material optimeras.

– Vår övertygelse är att framtiden ställer nya krav på hur näringsliv och universitet samarbetar. Hållbara modeller och arbetsformer behöver kunna spridas mellan företag och branscher, och då kan universitet fungera som en neutral mötesplats för olika intressen. Just banker och finansiella aktörer har en central roll i den ekonomiska vardagen för både människor och företag. Hur dessa institut värderar risker och investeringar spelar en viktig roll i omställningen, säger Rasmus Roos, vd för Sparbanken Skåne.

Läs mer om Sparbanken Skånes centrum för hållbar näringslivsutveckling

Om Sparbanken Skånes centrum för hållbar näringslivsutveckling

Centrumets mål är att i samverkan med näringsliv och offentliga aktörer bygga tvärvetenskaplig och utmaningscentrerad kunskap för en hållbar omställning av näringsliv, industri och förvaltning. Kunskapen ska komma näringslivets och politikens beslutsfattare till godo, men även integreras i utbildningen vid Lunds universitet.
Centrumet inrättas vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet med LTH som samarbetspartner. Till centrumet knyts en referensgrupp, som knyter samman centrumforskarnas nätverk inom olika näringsbranscher – finans, teknologibaserade företag, processindustri och tillverkningsindustri samt offentliga organ.
Sparbanken Skåne bidrar genom sin ägarstiftelse Sparbanksstiftelsen Finn med 25 miljoner kronor – 5 miljoner kronor per år, för 2022–2027. Universitetets medfinansiering uppgår till närmare 6 miljoner kronor per år för centrum- och projektledning. Flera unga forskare (doktorander och postdocs) kommer att anställas. Totalt ger detta över 50 miljoner kronor till forskning, samverkan och utbildning med fokus på hållbar näringslivsutveckling.
Centrumets ambition är att bidra till en hållbar omställning av näringsliv och samhällsliv. Två särskilt viktiga delar ligger i att utbilda framtidens och samtidens ledare kring hållbarhetens villkor samt att samverka med företag och organisationer i realtid.
Ekonomihögskolan och LTH kommer att ge studenter möjligheter till ett så kallat honors track i utbildningen, med en fördjupning inom hållbarhetsfrågor. Därutöver kommer ett gemensamt masterprogram kring hållbart företagande att utvecklas. Ett bidrag till olika branschers lärande blir också vidare- och uppdragsutbildningar, liksom seminarier och workshops för företag och organisationer.

Om hållbarhet och svensk ekonomi

Hållbarhetsfrågan är central för svensk konkurrenskraft: dels för att leva upp till allt hårdare krav och förväntningar från lagstiftare, beslutsfattare och inte minst marknaden – dels för att det ger möjligheter till teknikutveckling, innovation och entreprenörskap.

De ökande kraven på hållbarhet och redovisning av hållbarhetsmått kommer även från konsumenter och investerare. Det leder till initiativ som berör både industrin och finansmarknaderna. Nya affärsmöjligheter och värdekedjor utvecklas i samspel med politik som formar nya marknader; samtidigt begränsas utrymmet för ohållbara verksamheter.

Parisavtalet och Agenda 2030 har satt övergripande ramar för den ekonomiska utvecklingen framåt, och dessa har befästs bland annat i EU:s Green Deal, Fit for 55-paketet och Circular Economy Action Plan. Digitaliseringen möjliggör resurseffektivisering och nya affärsmodeller. Landskapet för företagande är också under snabb förändring. Tre aktuella exempel på detta är skiftet till växtbaserade proteiner, grönt vätgasbaserat stål och alternativ till fossilbaserad plast.

Om Sparbanken Skåne

Sparbanken Skåne är en regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar där besluten fattas nära kunden. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser.

Om Sparbanksstiftelsen Finn

Sparbanksstiftelsen Finn är delägare i Sparbankens Skåne med en ägarandel på 26 procent. Stiftelsens syfte är att slå vakt om sparbanksrörelsens grundläggande idéer och främja sparsamhet. Det är genom avkastningen på stiftelsens förmögenhet, vilken byggts upp sedan Sparbanken i Lund grundades 1833, som stiftelsen kan stödja olika projekt som skapar värden för människor som lever och verkar i regionen.

Dela sidan: