Skriv sökord

Småföretagen påverkas av en orolig omvärld

Aktuellt Undersökning
Småföretagsbarometern

Senast uppdaterad: 15 juni, 2022

Årets Småföretagsbarometer som släpps idag visar ett stärkt konjunkturläge för Sveriges småföretag efter coronapandemin. Inte minst har ett uppdämt köp- och upplevelsebehov hos konsumenter resulterat i att, främst restaurang- och hotellbranschen, ser positivt på framtiden. Dock kan politisk oförutsägbarhet, ett osäkert världsläge, leveransstörningar, högre inköpskostnader samt utmaningar att rekrytera hota den stigande småföretagskonjunkturen.

Att politiken påverkar småföretagen allt mer visas tydligt i årets undersökning där politisk oförutsägbarhet har fördubblats som tillväxthinder bland företagare, från 6 procent av företagen i fjol till 12 procent i år.

– Vi ser att småföretagens lönsamhet utvecklats sämre än förväntningarna från förra året. Det beror inte minst på det rådande världsläget men även på att vi nu går in i en valrörelse där det än så länge saknas tydliga besked till landets företagare. Ta småföretagens utmaningar på allvar, säger Philip Thunborg, näringspolitisk expert, Företagarna.

Hinder till trots förväntas konjunkturen förbättras det närmaste året och mest optimistiska är företagen om att orderingången och omsättningen ska öka. Även anställningsplanerna är ljusare efter en svag utveckling de senaste tre åren. Tjänstesektorn följd av tillverkningsindustrin förväntar sig den starkaste uppgången. Samtidigt ser nästan tre av fyra företag goda möjligheter att växa.

Allt fler företag höjer priserna

När kostnader ökar, inte minst på drivmedel, material och energi behöver företagen kompensera sig för att fortsatt vara lönsamma. Ett sätt är att höja sina priser mot kunderna. Detta planerar sju av tio företag för, inom handel, transport, hotell och restaurang är det nästan nio av tio (86 procent).

– Även om företagen känner sig tvingade att höja priserna är det inte alltid möjligt. Dels är konkurrensen stenhård i många branscher men det finns även en smärtgräns för hur stora prishöjningar kunderna tål. Det är helt klart en balansakt för många företagare, säger Jörgen Kennemar, seniorekonom, Swedbank.

Allt svårare att hitta rätt medarbetare

I år uppger 35 procent av företagen att kompetensbrist är det största hindret för att de ska kunna växa. Det är den högsta nivån i Småföretagsbarometerns historia. Främst är det bland byggföretagen som bristen på arbetskraft med rätt kompetens är ett stort problem.

– Trots att arbetslösheten ligger på runt 8 procent får inte företagen tag på de medarbetare de behöver. Detta blir inte bara ett hinder för företagen utan gör också att samhällsutvecklingen riskerar att bromsa in. Vi behöver ett brett samarbete över hela samhället för att få en lösning på kompetensbristen, säger Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund.

Läs hela rapporten

Fakta om rapporten och undersökningen

Småföretagsbarometern är en konjunkturenkät som redovisar hur Sveriges småföretag uppfattar det ekonomiska läget och deras förväntningar på utvecklingen de kommande 12 månaderna. Underlaget utgörs av intervjuer med företagare som har minst en och högst 49 anställda. Det är alltså företagarnas personliga uppfattning om konjunkturläget som kommer till uttryck i den redovisade indikatorn för konjunkturen.

Småföretagsbarometern är Sveriges största konjunkturundersökning inriktad speciellt på småföretagskonjunkturen och har genomförts sedan 1985. Undersökningen omfattar 4 000 företag i det privata näringslivet med 1–49 anställda. Urvalet motsvarar totalt över 473 000 privata företag fördelade över hela landet. Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att svaren kan delas upp geografiskt så att vi kan mäta skillnader i konjunkturuppfattning hos Sveriges småföretag i samtliga län.

Småföretagsbarometern produceras i samverkan mellan Företagarna, Sparbankernas Riksförbund och Swedbank. Vid genomförandet av intervjuerna har Novus medverkat. Det är vår förhoppning att Småföretagsbarometern på ett positivt sätt ska bidra till att öka kunskapen och insikten om de små och växande företagens betydelse för den svenska ekonomin.

Dela sidan: