Skriv sökord

Skrivelse om Riskskatt riktad till finansminister Mikael Damberg

Opinion Riskskatt
Riskskatt, skrivelse, finansminister, mikael damberg

Senast uppdaterad: 3 mars, 2022

Skrivelse angående Lagen om Riskskatt för kreditinstitut, riktad till finansminister Mikael Damberg. Sparbankernas Riksförbund vill anföra följande angående beräkning av riskskatt.

Sparbankernas Riksförbund företräder 58 sparbanker, som var och en bedriver lokalt förankrad bankverksamhet i hela landet, huvudsakligen utanför storstäderna. Sparbankerna upprätthåller den så viktiga lokala finansiella infrastrukturen och förbättrar därmed möjligheterna att bo och verka i hela landet, dvs. även utanför landets större städer.

Sparbankernas Riksförbund medlemmar ingår inte i någon koncern. Respektive Sparbank är enskilda kreditinstitut med egna banktillstånd. Var och en av Sparbankernas Riksförbunds medlemmar har ett Samarbetsavtal med Swedbank AB. Detta Samarbetsavtal ger Sparbanken en möjlighet att förmedla hypotekskrediter till Swedbank Hypotek AB, som är ett helägt dotterbolag till Swedbank AB. Varje förmedlad kredit från repektive Sparbank, får till följd en ökad skuldsida hos Swedbank Hypotek med motsvarande summa.

Detta medför att Sparbanken, enligt lagen om riskskatt för kreditinstitut, indirekt blir skattskyldig. Detta trots att syftet med lagen om riskskatt för kreditinstitut är ”att kreditinstitut, som vid en finansiell kris riskerar att orsaka väsentliga indirekta kostnader för samhället, ska bidra till att minska dessa kostnader.” Sparbankerna bedriver inte verksamhet som är kritisk för det finansiella systemet.

Sparbankernas Riksförbund föreslår med anledning av att skatten även kommer att drabba Sparbankerna och andra kreditinstitut som förmedlar krediter på likartat sätt, att den volym som var och en av Sparbankerna förmedlat till Swedbank Hypotek avräknas från Swedbank Hypoteks totala skulder.

Notera att respektive Sparbank har väsentligt lägre summa förmedlad till Swedbank Hypotek än vad gränsvärdet föreskriver. Swedbank Hypoteks underlag för fastställande av riskskatten ska således enbart bestå av egna krediter och inte omfatta de från Sparbankerna förmedlade krediterna.

Enligt tillkännagivande som återfinns i 2021/22: SkU11 ska regeringen utreda möijlgheten att ändra lagstiftningen så att riskskatten inte drabbar lokalt förankrade banker eftersom det sannolikt skulle leda till ökade lånekostnader för kundkretsen, vilken består av hushåll och de små och medelstora företagen utanför storstäderna. Den effekten är definitivt inte motiverad av skälen till att införa skatten.

Vi emotser tacksamt återkoppling på den här framställan.

Med vänliga hälsningar
Sparbankernas Riksförbund
Ewa Andersen
VD

Dela sidan: