Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: skydd för konsumenters kollektiva intressen

Remisser
REMISSYTTRANDE remissvar

Senast uppdaterad: 7 november, 2022

Sparbankernas Riksförbund (Förbundet) är positivt till författning med syfte att skydda konsumenter. Förbundet har följande synpunkter på förslaget från Finansdepartementet med diarienummer Fi2022/02280.

Förbundet uppfattar att tillämpningsområdet enligt förslagets 16 §, i två avseenden avgränsas på ett sätt som tycks avvika från direktivets artikel 2.1. Den ena avvikelsen består i att direktivet anger att en grupptalan kan väckas ifråga om bestämmelser som skadar eller kan skada konsumenters kollektiva intressen. I författningsförslaget hänvisas till författningarna i bilaga 1 i sin helhet utan någon begränsning till bestämmelser som skadar eller kan skada konsumenters kollektiva intressen.

Den andra avvikelsen består i att direktivet hänvisar till bestämmelser som avses i bilaga 1 inbegripet sådana som har införlivats i nationell rätt. I författningsförslaget däremot ska grupptalan kunna avse bestämmelser som genomför eller kompletterar bestämmelser som finns i bilaga 1 till direktivet.

Förbundet tror inte att den senare avvikelsen har stor praktisk betydelse, men anser generellt att svenska genomföranden av unionsrättliga regler bör göras så nära direktiven som möjligt, om inte det i direktiven till utredningen anges att det svenska genomförandet ska gå längre i något avseende och de unionsrättsliga reglerna lämnar utrymme härtill. Mot denna bakgrund anser Förbundet att skrivningen i förslagets 16 § borde ges samma ordval som det i direktivets artikel 2.1.

Dela sidan: