Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Promemorian Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

Remisser
Remiss, Finansinspektionen, Riskskatt, Legitimitet, Bostadsköparskola, Pensionssystem, Svenska banker, Terroristbrottslag, värdepappersmarknaden, Tullkontroller,insättningsgarantin, kreditinstitut, Ny lag om källskatt på utdelning, Omställningsstöd till företag, Ändrade förskrifter om insättningsgaranti, Förslag nya avgifter hos Finansinspektionen, Förslag till allmänna råd och vägledning, Omställningsstöd, Yttrande över föreslagna ändringar, Sekretessfrågor, Amorteringskrav, Avskaffad schablonintäkt på uppskovsbelopp, Associationsrätt för Sparbanker, Rapporteringsformatet, Diskussion med Swedbank om bankernas, Avgifter vid återköp, En ny riksbankslag, non-cash, Riksbankens, Elektroniskt översändande av fakturor, konsumentskyddsområdet, Likviditetstäckningskvot i enskilda valutor, Bolags- och föreningsstämmor, omsättning av vissa varor

Senast uppdaterad: 3 juli, 2020

Sparbankernas Riksförbund har av Justitiedepartementet beretts möjlighet att yttra sig avseende förslag i ovan rubricerade promemoria.

Sparbankernas Riksförbund tillstyrker promorians förslag, men vill poängtera att arbetet med Esef hos berörda myndigheter är i en uppstartsfas vilket innebär att det svårt för Förbundet att överblicka den sammantagna påverkan av reglerna för det enhetliga rapporteringsformatet. Med anledning av att det inte är klart hos berörda myndigheter föreslås att lagen senareläggas med ett år.

Dela sidan: