Skriv sökord

REMISSYTTRANDE Promemorian Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag

Aktuellt Från oss Remisser

Förbundet anser att den föreslagna sänkningen av minimikravet om 50 000 kr i aktiekapital, inte bör genomföras. Aktiebolagsformen har ett gott anseende och markerar en betydelsefull skillnad mot andra och enklare associationsformer, i det att aktiebolaget är underkastat regler om minsta eget kapital och regler om följder av brott mot kapitalkravet. Den inträdesbarriär som minimikravet innebär har enligt Förbundets uppfattning en avhållande och önskvärd effekt på benägenheten att bilda bolag utan överlevnadskraft.

 

En sänkning av kravet till 25 000 kr innebär enligt Förbundets uppfattning, att kapitalskyddsreglerna i praktiken blir svåra att tillämpa och riskerar förlora sitt syfte. Bedömningen av huruvida ett aktiebolag med ett registrerat aktiekapital om 25 000 kr har förbrukat halva aktiekapitalet kan bli svår att göra, då gränsvärdet om 12 500 kr i realiteten inte är större än en bråkdel av den osäkerhetsmarginal som varje tillgångsvärdering medför. Problem av detta slag kan naturligvis även förekomma vid nu gällande minimikrav om 50 000 kr, men problemet blir större ju lägre minimikravet sätts. En sänkning av minimikravet till 25 000 kr skulle härigenom riskera leda till att aktiebolagsformens goda anseende gick förlorat.

Stockholm den 4 juli 2019

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

Bengt Nordström och Jan Hedqvist

Dela sidan: