REMISSYTTRANDE Promemorian Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter

Sparbankernas Riksförbund, nedan benämnt ”Förbundet”, avger härmed yttrande över promemorian ”Promemorian Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter”, nedan benämnt ”Förslaget”.

Sammanfattning

Förbundet tillstyrker Förslaget avseende de uppgifter som finansiella företag enligt rörelselagstiftningen lämnar till brottsutredande myndigheter ska lämnas utan dröjsmål och i elektronisk form. Förbundet har inget att anföra beträffande promemorians förslag angående gränsöverskridande betalningar i svenska kronor.

 

Yttrande angående Promemorian Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter

Förbundet delar förslagets uppfattning att det kommer att medföra en viss ökning av de administrativa kostnaderna på kort sikt innan nödvändiga anpassningar genomförts för att lämna uppgifterna i elektronisk form, men att på sikt överväger effektiviteten och enhetligheten i uppgiftslämnandet detta. Förbundet delar förslagets uppfattning att en myndighet, polismyndigheten, ges föreskriftsrätten att närmare utforma hur uppgiftslämnandet ska ske. Förbundet vill dock framhålla att det är av synnerlig vikt att Förbundet bereds tillfälle att yttra sig över föreskrifterna och hur uppgiftslämnandet ska ske enligt förslagets förslag till samråd. 

 

Stockholm den 26 februari 2018

 

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

Ewa Andersen,Verkställande direktör och Jan Hedqvist

                                                                             

Senast uppdaterad: 
2018-03-21