REMISSYTTRANDE Promemorian Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem

Sparbankernas Riksförbund, nedan benämnt ”Förbundet”, avger härmed yttrande över promemorian ” Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem”, nedan benämnt ”Förslaget”.

Sammanfattning

Förbundet tillstyrker Förslaget avseende ändringar i socialförsäkringsbalken, lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) och lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

 

Yttrande angående Promemorian Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem

Förbundet anser att förslaget att pensionsmyndigheten ska ingå fondavtal med fondförvaltare är bra och välmotiverat, då ansvarfördelningen blir tydligare mellan myndighet respektive fondförvaltare. Vidare synes lösningen med samarbetsavtal mellan myndigheten och Sjunde AP-fonden utgöra en praktisk lösning för att även här reglera parternas ansvar. Det är dock viktigt att de fondavtal som skall ingås inte innebär att fondförvaltare kan diskrimineras annat än på objektiva grunder lika för alla och att kraven för att få ingå fondavtal är konkurrensneutrala samt marknadsmässiga och transparenta.

För att få ingå fondavtal med pensionsmyndigheten uppställs ett antal krav, utöver affärsmässiga villkor. Promemorian föreslår att regeringen föreskriver i förordning vad som krävs. De krav som föreslås för att få ingå fondavtal, har Förbundet svårt att bedöma, men av redovisningen i promemorian verkar förslagen vara väl avvägda. Av konkurrensskäl anser Förbundet att pensionsmyndigheten bör åläggas en översyn av om kraven har resulterat i minskad konkurrens och därmed en försämring för pensionsspararna efter att erfarenhet har vunnits.  

Förslaget till att införa krav på hållbarhetsinformation för att fondförvaltaren ska få ingå fondavtal har Förbundet inget att invända emot eftersom detta redan är ett krav för värdepappersfonder och förvaltare av alternativa investeringsfonder. Härigenom skapas konkurrensneutralitet och också genom att kravet uppställs för samtliga fonder oavsett juridisk hemvist.

I Promemorian föreslås också att reglerna ändras så att marknadsföring eller försäljning av produkter på premiepensionsområdet inte får ske via telefon. Förbundet tillstyrker att sådana regler införs för att ytterligare förstärka kundskyddet.

Förslaget att kräva egenhändig underskrift vid fondval och fondbyte inom premiepensionssystemet utgör också förstärkningar av kundskyddet som Förbundet tillstyrker.

Slutligen föreslår Promemorian att fondförvaltaren ska täcka pensionsmyndighetens kostnader för handläggning av ansökan om fondavtal, granskning av fondförvaltare och fonder samt information om fonder med avgifter. Förbundet anser att det är bra om en myndighets tillsynsverksamhet täcks med avgifter så länge avgifterna enbart uttas för att täck myndighetens kostnader för tillsynen och inte drabbar spararna. Förbundet har inte heller något att erinra emot tidpunkten för ikraftträdande eller de föreslagna övergångsbestämmelserna.

 

Stockholm den 15 februari 2018

 

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

Ewa Andersen, Verkställande direktör och Jan Hedqvist

                                                                          

Senast uppdaterad: 
2018-02-16