REMISSYTTRANDE Promemoria; Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet

Sammanfattning

Förbundet tillstyrker Promemorians förslag till nya och ändrade regler om pensionsstiftelser i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelser m.m. samt förslagen angående ändring i såväl offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som försäkringsrörelselagen (2010:2043).

 

Yttrande angående Promemorian; Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet

Förbundet tillstyrker promemorians förslag till nya och ändrade regler som förbättrar de förmånsberättigades ställning i sin helhet.  

 

Stockholm den 23 maj 2018

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

 

Ewa Andersen, Verkställande direktör och Jan Hedqvist

                             

Senast uppdaterad: 
2018-06-05